Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/81

Denne siden er ikke korrekturlest


68 NoR1)1.AN1)S .1.MT. spredt og den dyrkbare jord har liden udstrækning og er ofte fuld af sten. I SørZjorden og Kollbofn er langs kysterne spredt bebygning; den dyrkede mark er tildels berglændt. Ved fjordarmen Aaen, mellem Vassaas og Terraakgaardene og langs Bindalsaaens dalføre er der ikke smaa dyrkede strøg. Bredderne af Bindalsaaen er i den nederste del temmelig lave, dannet ved opøring. Vistnok kan adskilligt land langs Bindalsaaen dyrkes til agerland og england. Paa øen Øksningen ved Tosens munding er større opdyrkede strøg, og endel myr kunde dyrkes ved udtapning. Lange Tosen er det dyrkbare jordsmon sparsomt og bebygnin- gen meget spredt; der er et par grænder ved Helstad og Bangstad ved fjordene munding paa østsiden, ved Land-egaardene i det midtre strøg ogi Tosbotn ved fjordens bund. Ved Tosbotn er jords- monnet sandholdigt og lerholdigt. I dalstrøget om Stor-vatn-Vasbygden -- er meget dyrkbart jordsmon. Paa de ytterste øer er der lidet dyrkbart jordsmon; som regel er det torvjord og skjælsand, der danner et tyndt dække over stenen. Tang og fiskeaffald benyttes ofte til gjødning. I de beboede strøg er der neppe meget store strækninger, særskilt egnede for dyrkning. Men der er mange stykker tjenlig til dyrkning, baade efter jordsmon og beliggenhed, og denne bemærkning gjælder næsten overalt i herredet. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ......... 2.5 km.2 EI]g . . 6.8 » Ager og eng ....... . . 9.3 km.2 Skog .......... . 50.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr . .... 1439.0 » Tilsammen 1498.3 km.9 Udsæd og avl pr. maal samt foldighed: Udsæd. Av1. Fo1dighed. Byg .... 18 l. 8O l. 4.4 B1andkorn . . 18 » 100 » 5.5 I-Iavre . . . 18 » 1O0 » 5.5 Poteter . . . 3 hl. 15 hl. 5.0 Græsfrø . . 2 kg.