Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/82

Denne siden er ikke korrekturlest


- BINDALEN Hr-:RRE1). 69 Udsæd og det til have anvendte areal i 1900: Byg .......... 142 hl. Havre . . 4 1 2 » Blandkorn . ..... 5 » Ialt kornsæd 559 hl. Poteter“ ......... 1476 111. Havre til grønfoder ..... 24 » - Til andre rodfrugter end poteter anvendtes 96 ar. Area1 af have var 159 ar, hvoraf 42 ar anvendtes til kjøkkenhave- vækster. “ Der var 74 frugttræer i herredet, 5 slaa- og meiemaskiner, 3 firhju1ede og 1-spændte arbeidsvogne og 139 tohjulede. Af nyland er i senere aar opryddet noget. Redskaber og maskiner er bleven forbedrede, og afgrøft- ning er alminde1igere. Husdyrgjødselen tilgodegjøres mere end før; torvstrø anvendes ofte til blanding med gjødselen. I nogen grad nyttiggjøres af- faldet fra fiskerierne for jordbruget. Tang benyttes ogsaa til overgjødning paa markerne. Bindalen har dybe og trange fjorde, og de høie fjelde be- skytter mange steder mod kolde vinde. Da jordsmonnet derhos ofte er godt og 1erholdigt, er korndyrkning forholdsvis sikker. Korn dyrkes indtil 2O km. op fra fjorden. Der saaes mere havre end byg, og kornavlen er omtrent tilstrækkelig til herre- dets forsyning. Foruden havre og byg er dyrket lidt rug. Dyrkning af hvede er forsøgt paa en enkelt gaard, men den blev sjelden moden. Poteter dyrkes paa hver gaard, og avlen er tilstrækkelig til eget behov. “ Havedyrkningen staar langt tilbage og har ingen betydning; til husets eget behov dyrkes lidt paa nogle faa steder. I Bindalen herred var i 1893, efter herredsstyrelsen, det dyrkbare, men udyrkede areal 2 gange saa stort som det dyr- kede; det er sand, dernæst myr og lermuld. Herredsstyrelsen angav i 1893 værdien af 1 maal jord til 150 kr. og omkostningenrne ved rydningen af samme til 2O-60 kr. - I 1907 angiver herredsstyrelsen værdien af 1 maal jord til 50 kr., og at opdyrke l maal antages at koste omtrent 44 kr. g Der angives omtrent 6000 maal uopdyrket, men dyrkbar jord. Heraf eier staten intet.