Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/90

Denne siden er ikke korrekturlest


BINDALEN HERRED. 77 første led er genitiv af vatn, vand. Gaarden ligger paa den fremspringende aasryg mellem hovedfjorden og den indelukkede fjordarm Osan. Der er kun et ganske ubetydeligt tjern paa aasen; maaske sigter navnet til vandsygt, sumpigt jordsmon. Præstegaarden, hvis skyld er 11.38 mark, har ikke været gjenstand for reduktion efter lov af 19de juni 1882. Hovedbrugets indmark er opgivet til 6 ha., udmarken til 4.5 ha. Præstegaar- dens skog har en udstrækning af ca. 560 ha., hvoraf ca. 35O ha. produktiv skogmark, bevokset med gran og furu af god be- skaffenhed. Skogen antages at være mere end tilstrækkelig til at dække præstegaardens behov. Efter opgave fra sognepræsten af 1891 havde hovedbruget følgende besætning: 2 heste, 12 kjør og 12-16 smaafæ, samt gjennemsnitlig avling: 1O tdr. byg, 30 tdr. havre og 6O tdr. poteter. Gaardens 5 husmandspladse med samlet indmarksareal 6 ha. havde en besætning af 8 kjør og 16 a 20 faar samt gjennem- snitlig avling: 6 tdr. korn og 7O tdr. poteter. Præstegaarden ligger vakkert til ved Vassaas kirke. Den er udlagt til embedsgaard ved kongelig resolution af 18de juni 1831. Skogen er ved den dyrkede jord delt i to dele. Skogen bestaar af gran, birk og furu, noget asp, or og rogn.’ Furu- skogen er god. En stor del af skoggrunden er tjenlig til op- dyrkning. Der er adgang til laksefiske. - I 19OO angives 5 husmandspladse og en samlet udsæd af: 3.15 hl. byg, 2.75 hl. havre, 2.55 hl. havre til grønfoder, 25.9o hl. poteter og 27.5 kg. græsfrø; O.6 ar brugt til gulerødder, 4.7 ar til turnips, 0.81 ar til kaalrabi, 12.8 ar have, deraf 1.25 ar til kjøkkenhavevækster. 3 frugttrær hos kirkesangeren paa Gang- steen. Husdyrhold: 1 hest, 26 storfæ, 20 faar, 3 gjeter, 3 svin og 47 hens. l 4-hjulet arbeidskjærre og 2 2-hjulede arbeids- kjærren . 17 brug har i matrikulskyld over 5 mark. Disse større eiendomme i Bindalen er: Ser-Hors-flord er ogsaa kaldet Stor-Horsflord, i Solstad sogn. Det gamle navn er sandsynlig Háreksjjǫrðr, af mandsnavnet Hár-ekr. Gaards-nr. 5, brugs-nr. 1, af skyld 5.69 mark, med I husmandsplads, havde i 1900 i udsæd 1.04 hl. byg, O.7 hl. havre, 9.4 hl. poteter. Husdyrhold: 2 heste, 10 storfæ, 12 faar, 1 svi11 og 7 høns. Der var 1 2-hjulet arbeidskjærre. Ser-Horsj)ord i Solstad sogn, gaards-nr. 5, brugs-nr. 2, af skyld 5.69 mark, med 1 husmandsplads, havde i 19O0 i ud- sæd 1.3 hl. byg, 2 hl. havre, 12.2 hl. poteter, 6 kg. græsfrø; O.36 ar have, deraf 0.16 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: l hest, 10 storfæ, 7 faar og 11 høns. 2 2-hjulede arbeidskjærrer.