Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/95

Denne siden er ikke korrekturlest


82 NORDLANDS AM‘r. fossende bæk. Isaafald kunde det maaske være beslægtet med det bekjendte elvenavn Hvin («den hvinende»). I .4asaunet er sidste led auðn, ødemark. Melsteinen er en ø i leden. Af meðal, imellem, i midten, og steimI, brugt om en klippe, en høi ø. Røttingen. Gaardens navn hænger mulig sammen med (h)r;jöta, styrte, falde, og kan sigte til skred paa stedet. Hildringen. Navnet findes neppe andensteds. Hildringskjærene er navn paa nogle skjær udenfor Bø i Vesteraalen; dette navn maa være sammensat med ordet hildring, det at noget i disig luft viser sig høiere, end det er. Sandsynligst er -ingen her eng, eng, og navnet kunde isaafald komme af Hildareng, sammen- sat med kvindenavnet Hildr. Alsli er rimelig Al.fsl-lö, af mandsnavnet A(fr. Horsberg er sandsynlig Hár-eksberg, af mandsnavnet H(irekr. Djupvik, gammelt navn ]2júpCik, den dybe vik. Gaarden ligger ved bunden af en lang, smal vik. , Aarsand, gammelt navn ‘‘írsandr, af ár og sandr, i betyd- ning af en sandig strand ved sjøen. “ Gaarden ligger ved udløbet af en aa. Fornes er her at forklare af .fornes, fremstikkende, frem- ragende nes eller odde. Gaarden ligger paa et i fjorden Koll- botn sterkt fremstikkende nes. Kollen synes rimeligst at forklare som et elvenavn, dannet af kollr, fjeldkoll. Gaarden ligger ved udløbet i Kollbotn af en liden aa, ved hvis øverste løb der er en fremtrædende, spids og høi fjeldkoll. “ ()lderviken kommer af trænavnet ǫlr, or. . ]fiartøen. Første led vel hjarta, hjerte. Øen har, navnlig paa nordsiden, nogen lighed med et hjerte. Heimen kommer af heimr, hjem, bosted. Naa-stranden betyder Nedre Stranden. Det ældste navn var Botulsfrand, af mandsnavnet Böto(fr, som i 16de aarhundrede findes skrevet Bofull. Stranden, gammelt navn Sfrǫnd, strand. Sylten maa henføres til en stamme sulf- og staa i forbindelse med det vistnok med Salt beslægtede s“ylt, sylta, en liden stump, oftest uden synligt afløb. Navnet maa saaledes sigte til lav. fugtig beliggenhed. Da der er en aa, nu kaldet Auja,.nær gaar- den, er det muligt, at navnet her er oprindelig elvenavn. “.4unet, gammel navn .4uðn, ødegaard. Skarstad, gammelt navn Skar-tastaðir. Første led er sandsyn- ligvis et mandstilnavn skarti. Gautmoen er sammensat med mandsnavnet Gaut. Granbostad. Sidste led er enten bölstaðr eller bústaðr i betyd-