Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/96

Denne siden er ikke korrekturlest


BINDALEN HERRED. 83 ning af bosted, gaard. Det synes lidet rimeligt, at første led skulde være trænavnet gran. Efter de ældre skriftformer kunde man antage, at det er grandi, sandbanke. Skaaren kommer af skor, afsats i en fjeldside, en liden flade under en steil klippe, ogsaa om en større flade ved foden af et fjeld. Øks“ningen. Navnet tilhører uden tvivl egentlig den større ø midt i Bindalsfjorden, paa hvilken gaarden ligger, oprindelig Yxning, af uæi, okse, med samme stammeform som yxn, flertal, okser. Øien, gammelt navn Øy, ø. Helstad kan være sammensat med mandsnavnet Helgi eller kvindenavnet Helga, altsaa Helgastaðir eller Helgustaðir; kan ogsaa komme af et mandsnavn Helige, opstaaet af Heilagi’og en side- form til Helgi. Bangstad. Første led kan indeholde et gammelt navn paa den bæk, som gaar forbi gaarden. Det kan ogsaa forklares som oprindelig Bangsastaðir, af mandsnavnet Bangs“i. Urvold. Første led er vel urð, ur, stenhob. Gaarden ligger ved en elv, ved hvis udløb der ligger en plads Ureidet, medens der udenfor ligger en liden holme, Urholmen. Dette kunde lede til den formodning, at det er et navn paa elven, som ligger i gaardnavnet. . Glømmun-. Gaarden ligger ved en aa, som gaar gjennem Glømdalen og Glømvatn. Gaardnavnet er maaske dannet af et navn paa elven. Det maa afledes af glymja, at give fra sig en stærk lyd eller klang. Kolsvik, gammelt navn Koll9vik, af mandsnavnet Kollr. Finhammerli, af folkenavnet “flnn. Kalklaven er benævnt efter en fjeldform, som man har lignet med en klave; en skarp fjeldtind kaldes Bolten. W Tosbotn ligger ved bunden af den over 3O km. lange, smale og af høie fjelde omgivne fjord Tosen, hvoraf den har sit navn. Tosdaleu- ligger langt oppe ved den forbi Tosbotn udfal- dende aa. Barkamoen hentyder mulig til affald af bark efter tømmer- hugst paa stedet. - Maalvik. Navnet indeholder sandsynlig et navn paa aaen. Der findes et elvenavn Maala i Vaage. Det kan mulig afledes af mǫl, banke af vandslidte stene ved en strandbred. - ])agslaatt, gammelt navn Dagsl(ítfr, slaatteland, som kræver en dags arbeide; sidste led er sláttr, slaatteland, slaatteng. fLande, gammelt navn Landir, flertal af lan(I, lan(l. Barsta(l, gammelt navn Barkarstaðir, af mandsnavnet Bǫrkr, eller Barðastaðir, af mandsnavnet Barði.