Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/98

Denne siden er ikke korrekturlest


BINDALEN HERRED. 85 Risøen, af ris, ris, kratskog. Baatnes er vel snarest begrundet i en sammenligning mellem nesets form og en baad. Eidet, gammelt navn Eið, eid. Ligger paa et eid ved en fossende strøm mellem et vand og sjøen. & I Bindalen herred var deri 1890 45 finner, i 19OO 4O finner. 0ldfund. Stenalder . . . 4 Bronoea1der. . . . -

Eldre jernalder . . 2

Yngre jerna1der . . 14 2O Fra stenalderen er i Bindalen herred fund fra .“1unei Aabyg- den, en eks med skafthul, fra Fornes en flintkniv, fra Øien i Vassaas Sogn en dolk af rødbrun skifer og fra ()pdal en spids og en kniv. Fra den ældre jerna1der er fundet et gravkammer paa Hel- stad i Vassaas Sogn i en rund haug med grøft omkring. nær sjøen. I gravkammeret blev fundet en urtepotformet urne, stykker af en pincet af bronce og stykker af 2 spydspidser af jern. Ved ()pdal i en ros paa Brudeneset er fundet stykker af en 1erurne. Fra den yngre jernalder er de fleste af fundene fra almin- delige vaabengrave. Fra Vikestad i Vassaas Sogn maa mærkes et f-und af en bøileformet spænde, som er ornamenteret ogsaa paa undersiden. En bautasten har tidligere staaet paa pladsen Gjeldsand un- der gaarden ()pdal; den er nu nedfalden. Paa gaarden er grav- hauge, og der er fundet oldsager fra den arktiske stenalder og fra jernalderen. Ved VikesIad, paa eidet mellem denne gaard og Bursvikbotn, stod i 1868 en bautasten, 1.57 m. hei, største bredde 63 cm., smalere øverst og henved 13 cm. tyk. Den syntes at have havt runeindskrift, der dog var bortslidt. I 1883 var den borttaget; Paa gaarden er flere gravhauge. Paa Vassaas har været 3 bautastene; den mindste er for- svunden, en større bruges til t-rappe foran kirken, af den tredje laa et stykke paa Grøtneset; det var 2.50 cm. langt og tresidet, resten var paa sin oprindelige plads i Baulien. Paa gaarden er flere gravhauge.