Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/99

Denne siden er ikke korrekturlest


86 NORDLANDS AMT. Paa gaarden Helsta(l er gravhauge, og nær en haug laa en nedfalden bautasten, 3 m. lang. Oldsager fra den ældre jern- alder er fundet paa gaarden. “ Paa Fuglestad staar en bautasten, 2 m. høi, en anden er omkastet. Paa gaarden er et større gravfelt med hauge af rund eller aflang form. Paa Stavøens sydvestside staar en trekantet bautasten, 1 m. høi; der er ogsaa gravhauge. - I Bindalen er der tre kirker, Vassaas hovedkirke, Solstad annekSkirke og Tosen kapel. Vassaas hovedkirke paa halvøen mellem Aaen og Øi- fjord, en korskirke af tømmer, er efter en indberetning i 1819 opført i 1734. Kirken har 45O siddepladse. Midtskibet er sekskantet. Vatsáss kirkja i Birnudali var Vassaas hovedkirkes gamle navn. Bindalen blev udskilt fra Brønnø som eget kald ved reso- lution af 18de september 1815. Sør-Bindalen hørte før til Namdalen og til Nordre Trond- hje1ns amt, men blev ved kgl. resolution af ]3de januar 1852 lagt til Nordlands amt. I erstatning for fisketienden har Bindalen sognepræstembede aarlig 204 kr. og Vassaas kirke 480 kr., hvortil kommer et tillæg. Solstad annekskirke, opførti 1887 i henhold til kgl. resolution af 15de december 1885, er en langkirke af træ med 300 siddepladse; den indviedes 16de mai l888. Kirken staar paa gaarden Holm i nærheden af det gamle kirkested (paa gaar- den Solstad). Ved nævnte resolution blev den gamle kirke, «et usselt og utilstrækkeligt gudshus», tilladt nedtaget; den var af «ubestemmelig a-rchitektur» og opført af stort solid tømmeri 1734 med 180 siddepladse. Antagelig har der været kirke paa Solstad siden omtrent 165O, da det kapel, som indtil denne tid stod paa gaarden Sund iVik Sogn (Sund kapel), skal være flyttet til Solstad og siden havde navn efter denne gaard. Kirken har navn efter gaarden Solstad, gammel form maa- ske S(ílastaðir. Kirken nævnes ikke i reformatsen, og den er neppe fra middelalderen Efter nævnte resolution af 15de de- cember 1885 blev den flyttet til gaarden Holm, paa østsiden af Kjellas munding mod Bindalsfjorden. Tosen kapel paa gaarden Landes grund ved Tosen er en liden tømmerkirke, opført i 1889. Ved resolution af 29de Oktober l888 blev der meddelt til- ladelse til, at SolStad gamle kirke i Bindalen gjenopførtes som kapel paa gaarden Landei Tosen til brug for befolkningen i Tosen og Vasbygden af Bindaleu; den skulde opføres efter omtrent