Åpne hovedmenyen

Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/209

Denne siden er ikke korrekturlest


204 NORDRE BERGENHUS A1æ1T. lerblandet mu1djord, medens annekserne har en mere sandblandet mu1djord. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ......... 2.1 km.2 Eng . . 7.1 » Ager og eng .......... . . 9.2 km.2 Skog ................ 68.0 » Udmark, Snaufjeld, indsjøer, myr, sne, is . . 387.8 » 465.0 km.2 Udsæd og avl pr. maal samt fOldighed: Udsæd pr. maal Av1 pr. maal Fo1dighed. i1iter. ih1. Byg .... 45 3.6O 8 Blandkorn . . 60 4.5O 7.5 Poteter . . . 30O 24.00 8 Herredsstyre1sen har anslaaet arealet af dyrkbar, men udyrket jord til —5000 maal, Værdien af 1 maal jord til 200—-—4OO kr. og omkostninger ved dyrkningen af 1 maal til 5O—-250 kr. Kun lidet ny1and er opryddet i Senere tid. Dyrkninge11 af korn er aftaget noget, af poteter maaske ti1taget 1idt. Engvanding benyttes tildels ogsaa i Leikanger. Herredet er ikke udsat for frost paa kornet, undtagen nogle faa brug: Laugmandsaas, Stø1aas og Grøn1i. I samtlige Sogne er der endnu større dele af indmarken, som maa kunne opdyrkes. Hj e m m e h a V n e n e er tilstrækkelige for de fleste gaarde. De bedste f e l d b e i t e r er i J ordda1en paa grændsen til Søndre Bergenhus amt mod Vossestranden og tilhører Fresvik Sogn. Den største del af kvæget er stedegent og hører til fjord- kVæget. Paa enkelte steder er det maaske lidt blandet med hallingkvæg og telemarkskvæg. Opgave over kreaturhold samt fjærkræ 1ste januar 1891: Heste 2 64 Storfæ 2 l 3 6 Faar . 4 7 9 6 Gj eter 1 35 7 Svin . 3 7 7 Høns . 66 2