Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/21

Denne siden er ikke korrekturlest


16 NORDRE BERGNEHUS AMT. Vi1de dyr, som findes i herredet er: Bjørn, ren, ræv, jerv, gaupe, hare, maar, røskat, ekorn, mark- mus, der ogsaa trænger ind i lader-ne o. s. v.; hidtil har man været aldeles fri for rotter. Af fuglevildt er der ryper, aarfugl, enkeltvis ænder, trost hakkespetter, ørn, høge, falke, ugler, linerle, et par Steder svaler, fluesnappere, rødstjert, rødstrubesangeren, dompap, sidensvands, kjødmeis og graameis, spurv, kraaker og skjærer og vist- nok flere. Tidligere blev bjørn almindelig jaget og fanget, og bjørne- skinker hørte til stabbursforsyningen paa flere gaarde, ligesom ren blev jaget i stor mængde og var en god hjælp paa Sta-bburene rundt i dalen. N11 er renen paa fjeldene trukket væk, saa færre gaar paa jagt efter den, og kun nogle faa bliver aarligaars skudt af folk i dalen. Bjørn gjæster aarligen Stordalen, ligesaa kom- mer den næsten aarlig ned i Krondalen over Bersetbræen og ned Bakkedalssæteren og i præstegaardSlien. Den er dog nu en sjelden gjæst mod tidligere, da den tog præsten He1tbergs ko i hjemmehavnen straks ovenfor præstegaarden (Christian Bast- holm Heltberg var præst til Jostedal fra 1846—53.) Endnu lever her jægere, hvoraf et par har skudt omkring en 2O hjørne hver. Nyttige mineralier er ikke fundne. I Vandda1slien ovenfor gaarden Bjørk og Nystøl findes lidt blaaler i «Lerskreden» kaldet, men adkomsten er vanskelig Efter veien til sæteren Vanddalen skal være fundet klæbersten. Ved udgangen af 1895 var der 3 personer, som drev land- handel efter handelsbrev; de vigtiste handelssteder var Rakkere og Kronen Rettighed til udskjænkning af ø1 har ingen. Jostedø1erne maa i ældre tid have foretaget lange handels- reiser, thi Foss skriver i 1750: «Det Sted, hvorfra man begynder sin Reise og Veien løber, er her i Mildvirsdalen fra Gaarde Øvre-Faaberg en god farendeS Vei igiennem Skov og Marker, og er herfra Kirken til første Kirke i bemeldte Stift navnlig Skiog Kirke (Skiaaker) 1O Mi1e, men til Hovedkirken 11 Mile. Den Vei reiser ellers Almuen gierne herfra hvert Aar in Ultimo Augusti, enten til Christiania, hvortil er 30 Mi1e, eller til Røros Kobberverk jevnligSt, hvortil er 32 Mi1e, da de passere Dovrefield igiennem, hvortil er 14 Mi1e, med Slagt, Smør og Ta1g. Fra Røros, hvorhen de helst begive sig, Som de faae sine Varer der bedst betalte, føre de ei gierne andet end adskilligt