Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/220

Denne siden er ikke korrekturlest


BALESTRAND HERRED. 215 tæt bebygget, Veldyrket bakkeland, som er sognets bedst befol- kede strøg. La-ndet Vest for Fjærlandsfjor(len og Supp- l1el1eda1en har mægtige fjelde paa Josteda1sbræens søndre del med talrige udløbere med mindre bræer og med dybe dale og gjel. Fjeldryggene naar her en n1iddelhøide af ca. 1412 m. med toppe indtil ca. l73O m. Høideryggen ligger overalt meget 11ær- mere fje1dets Vestside end østside; Vestsiden danner som regel en steil væg, hist og her afbrudt af store gjel. Østsiden skraaner først temmelig svagt indtil 2000—3000 fod, men styrter saa brat mod fjorden eller dalbunden. Der er mange botner med næsten lodrette Vægge. Smaadalene er som regel hele sommeren til- gjængelige og benyttes almindelig som sæterdale. .Yosfedalsbr(een med J ostefonn er før omtalt (bind I, pag. 97 fg.).„ Det er den sydvestre del af bræen, som ligger i herre(let; den ender mellem Fjærlandsfjorden og Haukedalsvatn (i Førde), og bræens ryg er herredets grændse mod nor(lvest; mellem Balestrand og Førde kaldes bræen .]o-s*tef()mz. Den sydligste del, i nord begrændset af Lange(lalen og Ese- fjorden, er en mægtig fjeldStrækning, gjennen1furet af dybe, trange fjelddale. Skraaningen mod Sognefjorden er temmelig brat og tildels beVokset med skog. Den høieste del af Mzmkeggen ligger i Vik herred, den nordre skraaning i Balestrand; østover fortsætter den i Kameggen 956 m. Paa nordsiden styrter fjeldene steilt ned i Esedalen. Vestlig op for Esefjorden naar Viml1“(eken 1181 m. o. h. Mellem Munkeggen og Kameggen gaar JV()1askaret langs grænd- sen mod Vik. Før kunde man gjennem dette komme fra Ese- dalen op paa Munkeggen, men et Stenskred har spærret Veien. Østenfor Nonskaret ligger Kameggens østlige toppe, Sp(B)Zadve, kaldte saa paa grund af sin yverfor1n. Søndenfor disse ligger Non.ggZîjeldet og de to Raunekletter. Ogsaa Sydover mod Skaareimsdalen er Kameggen meget steil; østoVer mod fjorden er fjeldskraaningen mindre brat og gaar langs stranden over i dyrket bakkeland. Dalfører her er: Esedalen gaar fra Esefjorden sydvestover mellem Vindræken og Kameggen. — Skaareimsdalen gaar fra pladsen Bratland Ved Sognefjorden sydvestover søn(lenom Raunekletterne op mod FagerVatn under Nonskar. Lidt —østenfor dette støder den sammen med T2gfledalen, som fra gaarden Flesje ved Sognefjorden stiger brat op mod vest og danner grændse11 mod Vik. L(mgedalen gaar over Balestrandvøtn ind mod øst langs grænd-

 .