Åpne hovedmenyen

Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/285

Denne siden er ikke korrekturlest


280 NORDRE BERGENHUS AMT. Kyst. Sognefjorden gaar gjennem herredet fra vest til øst paa en Strækning af ca. 81 kn1., hvoraf de vestligste 9 km. som grændse mod Hy11eStad herred. Fjorden er ualmindelig ren med meget betydelige dybder paa 450 til ca. 660 favne. Dens bredde varierer mellem 3.Ö til 6.5 km. Paa Sogne- fjordens sydside gaar ind to mindre fjorde. Ris)a(yËjor(len gaar 6 km. i sydlig retning og er indtil ca. 1.7 km. bred, og Eík8jÏ).()‘)’(Z gaar 4.2 km. i sydøstlig retning og er ind- til ca. 1 km. bred. Risnefjorden er mellem 40—-80 favne og Eikefjorden mellem 4O—5O favne dyb. Der er mindre bugter paa begge sider af Sognefj0rden; ellers er kysten i det hele lidet indskaaret. Havne og stoppeplaɔdse er: Ytre I:Øartholm, taalelig ankerplads paa 7 favne vand udenfor sjøhusene i den syd- lige bugt. I Risne)Ëjoɔ“(len kan ankres i bugten ved Brekke paa 5—S favne vand og ved Haugland paa S favne. V(B)’]2OZm? har god havn for smaafartøier paa G favne. Østenfor Larz“ik kirke kan ankres paa 8 favne; usikker a11kerplads. Ved Raaholm()n er ankerpla“dS paa 7 favne. I Eik(ZZ)’orrl kan ankres ved Holmen under vestlandet paa G favne og i bunden af fjorden paa 9 favne. J ordsn1onet i 11erredet er muld11o1dig sandjord med und- tagelse af enkelte gaarde i fje1dbygderne. Herredets d yrkbare areal er indskrænket. Sommervarme11 som vinterkulden er mere tempereret end i de længere inde i fjorden liggende egne. Herredet er imidlertid mere skikket for agerbrug, end de to kystherreder Sulen og Gu1en. De fleste og største gaarde ligger bekvemt til, og kun enkelte fjeldgaarde er i vaade Somre udsat for mis1ig kornhøst. Udsæden af byg er høist ubetyde1ig; den almindeligste udsæd er havre og dernæst b1andkorn. Poteter dyrkes overalt i store mængder. Kysterne langs fjorden har forholdsvis lidet dyrkbart land, da fjeldskraaningerne paa de fleste steder gaar steilt ned i fjor- den; det er fornemlig i mundingen af da1førerne, at de dyrkede strøg ligger, og jorden er her ikke daarlig. Udsat for frost paa kornet er enkelte da-lga-arde saasom Bo-S“dal, Avedal, Bjørkehaug, 2l[ølmes(lal og Støldal.