Åpne hovedmenyen

Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/303

Denne siden er ikke korrekturlest


298 NoH1)BE BERGENHUS AMT. Skab kan gaa ind og ankre mellem ho1mer11e paa nordsiden af Nordre Dingenes paa 8 til 4 favne va11d. Dingenesmagen afgiver en liden a11kerplads paa 8 favne Vand i den ytre bugt paa vaagens nordside; længere inde Ved «Hav- )aen», er en ret god ankerplads med 3 faVnes (lybde for smaa- fartøier. I Sllll(l(ll?(t(tg(’)l, noget Søndenfor Søndre Dingenes, er en god, men snæver ankerpladS paa 4 favne va11d. Straks indenfor be- gyndelsen af vaagen er urent ud fra begge la11(l, og passagen er her temmelig smal. Ne(]1“—mik paa nordøstsiden af Hiso er god havn med 4 favne Vand for Smaa fartøier. ÂÎyhamm-erZP((ag paa Hisøens østsi(le er god havn med 8 til 9 favne Van(l. Ko)zgshavn har en god ankerpla(ls med 5 til 6 faVnes dybde for mindre fartøier. .El;?é)ll.?ík.S’lt22(Z(’Z, mellem fast1andet og Fonnenø, er vestenfra rent midtvaters til kirken. Ved vestpynt af Haugøen er sat en fortøiningsstolpe samt i sydvest derfra ligeledes en stolpe paa Fo11nenøen. Dybden i sundet er fra 14 til 5 favne 111e11em det lille skjær og husmandspladSen vestenfor præstegaarden Her er sundet tem1ne1ig snævert Bugten Ved kirken er grund; i bugten Ved lan(lhandlerens brygge er en liden ankerpladS paa 7 favne Bjo)“osen kaldes farvandet paa sydsiden af Store Vassø mellem denne og Store og Litle Bjorø. 1S‘Z1;jeɔWy“eha“m2 paa SandøenS n0rdsi(le har ankerplads paa 7 favne vand for smaafartøier; her er fortøiningsringe. Havnen er aaben for nordlig Vind, men der er anledning til at ankre læn- gere inde i bugten. Bran(Zange-mund mellem Sande og fastlandet forbinder Bjor- osen med Fensfjorden, er temmelig snævert og urent, men har flere haVne og stoppep1adse; saaledes er der god ankerplads paa 6 favne Vand i Sætenesbugten paa fastlandssiden. I B—m)2dangerv-ike)2, ligeledes paa faStlandSsiden, kan ankres paa nordsiden af Nøstholmen paa 5 til G favne Vand Su11det VeStenom holmen er grundt. I Fan-)2esz:ike)2, ogsaa paa faSt1a11dsSiden, er ankerp1ads paa 6 favne vand. Løbet mellem Furnesholmen og land er grundt. Høi-tveifbugten paa Sandø har anke1—plads paa 2 til 3 favne for ganske smaa fartøier og baade. Nyhopvaagen paa Sande kan kun an1øbes gjennem løbet mel- lem Furuholm og Skateskjær af smaa fartøier. Der er i løbet omtrent 9 fod vand Ved ikke altfor lavt vande. I Nor(lre og Søndre Fibeldalsvaag paa faSt1andSsiden kan