Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/389

Denne siden er ikke korrekturlest


-384 NOR1)nE BERGENHUS AMT. herred. Gjennem denne dal fører veien til Vadeim fra Søndfjord til Sogn. Denne dal er i det hele temmelig smal undtagen ved Aareberg, hvor den er noget over 1 km. bred. Aasedalen, der ved gaarden Aamot gaar i nordøst1ig retning, udvider sig om Aunetjern og Skilbreivatn, faar navn af Skilbreidalen og fortsætter med nordlig retning om Langela-ndsvatn ind i Førde herred. Landet søndenfor Viksda1en, E1dda-lsdalen og Viksvatn, i vest begrændset af Aarebergdalen, har sit høieste strøg langs herredets sydgrændse, og her er toppene Stoi)field, Ska)fleld, tr. p., 1340 m., Høgeggen og Snehei, tr. p., l l39 m., og noget nordenfor herredsgrændsen i nordvestlig ret- ning Eikelandshei og Sl(6íåf)‘6l(Z, 6l2 m.; fra denne række af høider sænker fjeldet sig paa enkelte strøg temmelig brat mod de nævnte dale og Viksvatn, og kun et ganske smalt strøg af fjeld- foden er skikket til dyrkning og bebyggelse. Endel sætre er der paa fjeldsiden i en høide af omkring 500 m. o. h. I den vestlige del falder fjeldet temmelig steilt mod Aare- berg— og Ykslandsda1en, .i hvilket da1strøg der er en del gaarde. Fra sidstnævnte dal gaar en sidedal i østlig retning kort nordenfor Ykslandsvatn og taber sig paa Vestsiden af Snehei. Fjeldsiden mod Viksvatn og ElddalSda1en er ikke afbrudt ved nogen egentlig da1, men flere mindre bække styrter nedover samme. Landet søndenfor Dalsfjorden og i øst begrænd- set af Gaulda1en og Aarebergdalen har sin høieste top i det trigonometriske punkt S‘vahei, 853 m.; herfra gaar mod syd Steinsetheien, 753 m., ind i Ytre Holmedal, mod vest Høgenaava med Norddalsheien (i Ytre Holmedal) og B,jø)“vikheien. Mod øst sænker fjeldet sig mod den dalstrækning — Sygnen- eller Aarøidalen —— der forbinder Gauldalen med Gudda1en (i Ytre Holmedal). Hverken mod Da1sfjorden eller Gauldalen er fjeldsiderne synderlig steile. Kun en smal strimmel langs fjorden, ved Gau- las nedre løb og i dalstrækningen, der fører over til Guddalen, er opdyrket og bebygget. Der er en del sætre paa fjeldsiderne. Østenfor denne tverdal mellem Gauldalen og Guddalen hæver sig steilt Stein-9e(fjeldet, 753 m., og fortsætter østover til Høgehei, 869 m., paa grændsen mod Ytre Ho1medal. Mellem disse to fjeldhøider skjærer fra Gau1dalen en sæter- dal i sydlig retning til henimod Ytre Holmeda1 grændse. Mod nord og øst sænker Høgehei sig jevnt mod Aareberg- og Yks1andsda1en. Søndenfor Høgehei ligger Nyksvatn, paa hvis øst— og sydside Dregebønipen naar 901 m. og KvangrøJ§“eld, tr. p., 919 m. Der er kun ganske faa gaarde. Landet mellem E1da1sda-len med Viksdalen og