Åpne hovedmenyen

Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/409

Denne siden er ikke korrekturlest


404 NoR1)RE BERGENHUS AMT. hører saaledes en Sammenhængende Strækning paa mange hundrede maa1, Stenfri, flad og bekvemt beliggende; til Aardal ligger «Kattedalen», en sideda1, en god norsk fjerding lang med store dyrkningsfelter. Ligeledes er der store strækninger dyrknings- land tilhørende gaardene Aamot, Ødegaarden, Bevring, Grepstad, Viken, Aalhus, Nedrebø og Øvrebø Samt Sve(lal. HerredsStyrelsen har anslaaet omkoStningerne ved dyrkningen af l maal til 6O—70 kr. Hj emmehaVnene er tildels beVokset med lyng, ener og tildels myret og er derfor utilstrækkelige. Fj e l d b eite rn e er af forskjellig beskaffenhed, dels maadelige,„ dels gode. De ligger i regelen 5 a 8 km. fjernt fra gaardene- eller i sideda1e Stødende til hjemmehavnene. Kreaturhol d samt fj ærkræ i Jø1Ster herred 1ste ja- nuar 1891: Heste . . 4 l 7 Storfæ . . 4 588 Faar . . . 5 4 1 O Gjeter . . 706 Svin . . . 423 Rensdyr . 4 Høns . . . 198 Ænder ........ . 2 Hesteavlen er af Vigtighed i JølSter. Der er følhopper paa- de fleste gaarde, og Statens stamhingst eller præmiehingst an- vendes som regel til av1. Kvæget er Stedegent; paa nogle gaarde er dog blandet lidt med telemarkskVæg af en i sin tid fra Telemarken indført okSe. Der er gode sauer, mest cheviot. Gjeterne har i mange aar været i aftagende, men de be- gynder nu at holde flere gjeter. Der sælges ogsaa hornkvæg. My r forekommer paa de fleste gaarde inden herredet og optager mangesteds større vidder baade af ind— og udmarken. Større myrer er der paa gaardene Fluge, Støvring og nedover mod Før(le herred. G;jesdalsmyren i GjeSdalen er flere km.2 I den tørre aars- tid kan den næsten overalt passeres med heSt. Maaske kunde den udtappes og blive eng; til korndyrkning ligger den for høit. Gode torvmyrer findes mangested, men de ligger omtrent ubenyttede.