Åpne hovedmenyen

Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/464

Denne siden er ikke korrekturlest


1(1NN HERRED. 459 Rekstenþorden gaar ind fra vest mod øst mellem Kinn og Reksten paa nordsiden, Leiestenene, Vede1skytten, Værholmen og Staarøen paa sydsiden; den er ren og dyb. Ankerp1adse er: Kirme-sund er en ganske god havn saavel for større som min- dre fartøier. Større fartøier ligger bedst sø11denom Synderholm; der er 7.5—19 m. vand og fortøiningsringe. Smaafartøier bør lægge sig i bugten nordenom fyret, hvor der er 8 m. vand og fortøinings- ringe. Smaafartøier bør gaa saa langt ind i bugten som mulig for sudragetS Skyld. Rekstenvaag har 6 m. Vand, fin sandbund og fortøiningSringe. Den er trang og grund og aaben for Sydvestvinde. Langevaag har 6 m. Vand, fin sandbund og fortøinin-gsringe. Havnen er god, men noget trang og vanskelig at komme ud af ved Sydlig vind. Rekstenjjorden regnes i øst til leden, der paa østsiden af Oddene fører mellem Færø og Nekø. Herfra gaar Bruj)”or-den i sydøst1ig retning ind mellem Staur- øen og Stavangerlandet paa nordsiden og Askroven, Svanø og Stavenes1andet paa Sydsiden og fortsætter ind i Vevring herred. Oddene havn mellem Oddene er en ganske god havn med 4 a 5 m. vand. Man bør gaa saa langt ind i bugten som mu1ig. Paa ASkrovens nordside er “ Vallestadvaagene ankerpladSe, men de er aabne for norde11vind. Man ligger bedst i den østre vaag paa 7.Ö til 11 m. vand og sandbund. I bugten ved Ersta(l eller Erliksta(l paa Svanø er Stoppeplads med 7 m. vand i den vestre del af vaagen. Mellem Store og Litle Marø er ankerplads med 9 m. vand. Østnesvaagen er den bedste havn paa Svanø, 13—-l9 m. vand. Man kan Sei1e ind paa begge sider af Skogø. Paa Stava)zgerlandet er en god liden havn i Stavikbugten Ved Stokkeb(ek for smaafartøier, 13 m. vand. Fra Brujjorden fører mellem Staurøen og fast1andet Staange- scmd over i HøidalSfjorden. Dette sund er i den sydlige del meget urent. — Rekstenj)“orden fortsætter østover med Vasreset-—Seleimsj§“or(len, der gaar ind mellem BrandSøen paa nordsiden af Staurøen samt Aalvora paa Sydsiden, videre ind i faStlandet, hvorpaa den under navn af Eikef)orden gaar ind til Eikefjord kirke og med en bugt -— Sundh()vdvik — til noget indenfor gaarden Leirvaagen. Den gaar desuden med en arm, Botn, sydvestlig til Bar- lindbotn.

ỳ .