Åpne hovedmenyen

Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/467

Denne siden er ikke korrekturlest


462 NoB1)BE BERGENHUS AMT. mellem Nærøerne paa østsiden og Ta11aksø og Litleø paa VeStsiden, eller mellem Nærøerne og fast1andet. — I Kinn herred er jords mo11et forskjelligt I Kinn hoved- sogn er myrjord a11nindelig. Svanø Sogn har mest sandblandet muldjord, og i Eikefjord er der dels lerblandet, dels sandblandet mu1djord. Konglomerat— og Sandstenlandet er ufrugtbart, i gneis- landet er der ofte San(lblandet muld, og hvor skiferen herSker, er der undertiden lerblandet muld paa de gaarde, Som ligger nær havet Area-let er Saaledes udnyttet: Ager ........ 2.5 km.2 Eng . . 14.4 » Ager og eng ............. 16.9 km.2 Sk0g ............... l27.0 » Udmark, Snaufjeld, indSjøer, myr, sne, iS. . 544.1 » 688.o km.2 Udsæd og avl pr. maal samt’fo1dighed: Udsæd pr. 111aal. Av1 pr. maa1. Fo1dighed. Blandkorn . . 120 l. 6.()O hl. 5 Havre . . . 170 » 10.00 » 6 Poteter . . . 235 » 15.00 » 6 Der er intet ny1and opryddet i senere aar. Af slaamaskiner fandtes 5 stykker den 1ste januar 1896. I Kinn herred er flere store udyrkede myrStrækninger, sær- lig i Kinn sogn. Paa øen Rek-sten er ganske betydelige myrer, der vilde egne sig til opdyrkning, navnlig paa nordre side af fjeldryggen. Ved Flere — navnlig paa søndre Side af Storevatn — ligger en nogenlunde Sammenhængende stor myr, ligesaa paa vestre og nordre side af Litle1;atn. I Eikefjord sogn er adskillige strækninger, der kunde op- dyrkes; mindre jordstykker mange steder hist og her. Omkring SjøStranden er den meste dyrkbare jord optaget til dyrkning, saa det udyrkede 1a11d ligger hovedsagelig i fjeld- bygderne HerredsStyre1sen har anslaaet værdien af I maal jord til 8O kr. og omkos“tningerne ved dyrkningen af 1 maal til 50—-8O kr.