Åpne hovedmenyen

Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/496

Denne siden er ikke korrekturlest


I—’LORØ I.A1)ESTE1). 491 hvorledes byen er an1agt, specielt med vaarSildfisket for øie, og at dette fiske slog feil kort efter byens an1æg. Der er i Florø in d f ø r t og u d f ø r t følgende værdier: Indførse1. U(lførsel. 1897 . . 84OO kr. 407 2OO kr. 1898 . . 7 3O0 » 24O 800 » l899 . . . 35 OOO » 28170O » Udførselen i 1899 har væsentlig været sild, laks og hummer. Hummerfisket siges at være i sterkt aftagende. EkSpor- tører fra Florø beretter, a-t der omkring 1871 indkjøbtes til Florø ca. 60 OOO stykker hummer aarlig, hvilke alle var fiskede inden amtets grændSer. Nu opkjøbes der i Florø aarlig kun ca. 12000 stykker hummer, og en hel del af disse er komne fra Søndmør. Antallet af fartøier er tidligere angivet i bind I, pag. 576—77. Ligeledes er der angivet de til Florø to1dsted ankomne og afgaaede fartøier. Endel af indvaanerne reiser selv paa fiske, mest paa silde- fiske, men ogsaa paa torskefiSket. Rettighed til udskjænkning og udsalg af brændevin har ikke nogen i Florø. Rettighed til udskjænkning af øl med livsvarig rettighed efter lov af 18de mai 1860 har ikke nogen i Florø; med aars- rettighed efter lov a-f 18de juni 1884 var 1 med almindelig ret- tighed, som var overdraget sa1n1aget for handel med øl, som havde 1 udskjænkningssted, og l med indskrænket rettighed. Florø Samlag er øl— og vinsamlag. Samlagets brnttoomsætning i aaret 1899 var . . kr. 29 875.56. Samlagets nettofortjeneste ....... . » 4 0O0.00. Samlagets Omsætning af øl . . litr. 66 OOO Samlagets“ Omsætning af vin . . . » 7O0 Paa Florø er anlagt et s a g b r u g, der drives ved damp. Derhos er der en minera1va11dfabrik og et lidet røgeri. Det saaedes i 1891. “ Blandkor11 . . . 7 hl. Havre til korn ..... . 4 » Ialt kornudsæd . . 1l hl.