Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/594

Denne siden er ikke korrekturlestGI.oPPEN HEHBE1). 589 jord til 2O0 kr., og omkoStningerne ved dyrkningen af 1 maal til 4O kr. Hyen sogn samt enkelte gaarde af Gjemmestad sogn er udsat for frost paa kornet. Noget ny1and er opryddet i de senere aar. Korndyrkningen er aftaget noget. Slaamaskiner, meiemaskiner, radsaamaskiner og damptærske- maskiner fandtes ikke i 1895. I Gjemmestad og Hyen Sogne er saavel hj emm ehavnen e som fj e l d b e i t e r n e tilstrækkelige og gode. I Vereid sogn er de derimod tarve1ige, naar undtages strækningen fra og med Lote til Hopland. I Hyen er udmærkede fjeldS1aatter. Kvæget er stedegent. Kun paa faa steder krydset med gudbrandsdalsrace. Der opdrættes og sælges heste og hornkvæg. Kreaturhold samt fjærkræ i Gloppen herred 1ste januar 189l: Heste . . 420 Storfæ . . 3 218 Faar . . . 7 O22 Gjeter . 64O Svin . . 706 “ Rensdyr . . 3 Høns . . W 213 .(EHdeI’ .......—. 5 Myrer. Kun paa enkelte fjeldgaarde benyttes torv som hjælp til det øvrige brændse1. Torven er ikke videre god. Der er kun en stor myr inden herredet, nemlig den saa- kaldte Kloppamyr. Denne har en udstrækning af ca. 7 OOO ar. Myren har en passende heldning mod syd, bestaar for det meste af muldjord og er særdeles skikket for dyrkning. Den er nu delvis bevokset med furuskog. Gloppen herred har adskillig stor, god skog, ca. 12O km.Ê, hvoraf 2O km.2 furuskog og 1O0 km.2 løvskog-. Skogen er væksterlig og bestaar i det væsentligste kun af furu og birk. Af træer vokser i herredet: furu, birk, older, hassel, ener, alm, asp, ek, heg, ask og rogn Samt Selje. Gran er paa flere steder plantet og trives godt. Herredets skoge leverer noget kjøbmandslast. BygningstØmmer kjøbes ikke. Salg af brændeved er af megen betydning. Der sælges meget tøndestav og baand.