Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/95

Denne siden er ikke korrekturlest


90 NORDRE BERGENHUS AMT. Dalen har en del gaarde og sætre og er forholdsvis aaben mellem de steile fjeldsider; bebygningen ligger næsten udeluk- kende paa vestsi(len. Dalen stiger jeVnere end tilfældet pleier at være i Sogn; den er mageligere at befare, og kan bekvemt rides i den nedre de1. Længere op er stigningen sterkere. Gjennem dette dalstrøg kommer man bekve1n1nest op under Horungerne. Høi-Zmg()m(ɔ er tidligere omtalte (kfr. bind I, pag. 7ð). Paa øStsiden af Lange(lalen ligger en række parallele rygge med Sydlig retning mellem sidedalene. LængSt i nord paa LySter grændSe sænker den østligste top af L(u“ss()l;()’el(l()f sig ned mellem Langedalens to øverste sidedale. Den næste ryg ligger mellem Langedalen og Lovardalen. .l[z(r(ma(Zse ligger mellem Lova1—dalen og Austabotdalen. A((sfal1otfi)2(le)—m) ligger om Austabotdalen paa begge sider af gi-ændsen mod Lyster og naar op i ca. 2203 m.s l1øide. Paa nordvestre side ligger Aasetnaase og paa Sa1111nes syd- østre side ligger Z))()()l)2(l(t-S’(’. G1—(Zz-(7aZ(?)z— gaar fra UtWtladalen vestover forbi gaarden Afdal, bøier ved Gravdalssæter nordvestover og efterhaanden mere nord- lig, indtil den taber sig opunder HorungtinderneS bræer. Ovenfor gaarden Afdal gaar sidedalen ..—lj?7((Z(—aa par-allelt med Gravdalen nordover, ligeledes opunder bræen Gravdalen er en sæterdal med nogenlunde flad dalbu11(l; nederst i Afdalen ligger H((g((b())—g, ellers er Afdalen ubeboet; ovenfor den første bratte Opstigning fra Hagabe1—g er ogsaa Af- dalen nogenlunde flad. ’ De to næste dalfører, SføZs-.l„[((ra(“l(Zl(1)a og Jl[i(lf-JIa)—a(lalm gaar nordvestlig op under RiingStindernes bræer. Støls-Maradalen bruges som sætordal, men adgangen til dalen er yderst besværlig, da man ikke kan følge Uttladalen opover, men maa gaa over fjeldene fra Gravda1 eller Aasæteren. Midt-Maradalen ga-ar høiere op i Uttladalen n0rdvestover opunder SkagaStølsbræen (Se bind I, pag. 8O). Austabottinderne, Riingstinderne og Skagastølstinderne, som er grændSefjel(lene mod Lyster, er tidligere omtalte (kfr. bind I, pag. 82 ff). Bræer i Aar-dal herred. I)el bræen paa Skvettebothøiden . må Del bræen paa Raubergene . . . » Del bræen paa Bærda1Sæken . » Del bræen paa SauenaaSe . » 2 smaabræer ..... » Bræen paa HjelledalSfjeld . »