Aage Friis, Danmark ved Krigsudbruddet Juli–August 1870

Det er et biprodukt til sine inngående studier over Nordslesvigs historie i den tyske perioden og over gjenforeningsproblemet, som prof. Aage Friis har utgit i boken »Danmark ved Krigsudbruddet Juli-August 1870« (Kbh. 1923). Situationen ved utbruddet av den fransk-tyske krig sommeren 1870 var jo den at det i Danmark, både ute i selve folket og innenfor selve regjeringen, var sterke kræfter som vilde benytte anledningen, gå med i krigen mot Preussen og derved forsøke å vinne Sønderjylland tilbake.

At en slik politik vilde ha ført til ulykke for Danmark, blev snart klart ved krigens resultater. Men på forhånd var det bare nogen få enkelte politikere som stod imot. Om disse mænds kamp for å stå imot trykket i de avgjørende uker er det Friis’ bok handler, og navnlig trær her sterkt frem – ved siden av grev Frijs og kongen, eller kanske fremfor dem – utenriksdepartementets politiske direktør P. Vedel. I virkeligheten har det alt længe været på det rene at Vedel i den menneskealder som fulgte efter 1864, var ledende for landets utenrikspolitik; men først ved slike fremstillinger som denne får men et tydelig begrep om i hvilke former og på hvad måte hans innflytelse gjorde sig gjældende.

Forfatteren har hat fri adgang til det danske og franske materiale, derimot ikke til det tyske; på et og andet punkt vil det derfor kanske i fremtiden bli mulig å supplere fremstillingen; men det kan neppe tænkes å bli nogen korrekturer av større betydning. Boken gir os ikke hare ny og fyldig kundskap om faktiske ting: men den er også meget morsom; et galleri av levende mennesker, fra utenriksministeren til departementsbudet, trær tydelig og fængslende frem, og begivenhetene selv er fulde av indre spænding. Om ulike almindelige ting som vilkårene for et litet lands utenrikspolitik eller en konstitutionel konges politiske rolle er der også adskillig å lære.

Edv. Bull.
Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.