Kapittel 18: Kirke- religions, og livssynspolitikk

Trosfrihet og religionsfrihet er grunnleggende verdier som samfunn og lovverk må styrke og beskytte. Alle kirker og religiøse grupper må fritt kunne utøve sin virksomhet ut fra egne verdier og selvforståelse.

Ordningen med statskirke stiller særskilte krav til ivaretakelse av livssynsmessige minoriteter. Alle innbyggere skal føle seg ivaretatt og respektert for sitt livssyn, ha gode muligheter for å utøve sin religion eller ivareta et ikkereligiøst livssyn.

Regjeringen vil legge til rette for og bidra økonomisk til et mangfold av religions- og livssynsutøvelse i Norge. Religionsmangfoldet beriker samfunnet og stiller oss overfor nye utfordringer. Åpen samtale, samarbeid og samhandling mellom tros- og livssynssamfunnene lokalt og nasjonalt fremmer gjensidig forståelse og bidrar til respekt både for ulikheter og for de felles verdier samfunnet skal bygge på. Det må legges til rette for gode praktiske løsninger som ivaretar innbyggernes ulike behov i et livssynsmessig mangfoldig samfunn i skolen, på arbeidsplassene, ved markering av familiebegivenheter, livsfaser og høytider.

Vi vil sikre at Den norske kirke fortsatt kan være en åpen og inkluderende folkekirke med plass for ulike religiøse behov og ulike teologiske retninger. Kirken skal invitere folk til tro og fellesskap og være en verdibærer som bidrar til å styrke lokalsamfunn, menneskeverd og internasjonal solidaritet. Kirken skal sammen med andre tro- og livssynssamfunn kunne møte mennesker ved livets ulike milepæler og være en samlende faktor når glede og sorg skal markeres på nasjonalt og lokalt plan.

Mange av våre kirkebygg er lokale samlingspunkt og også viktige arenaer for utfoldelse av kunst og kultur. De utgjør en viktig del av vår kulturarv. Mange kirkebygg er i forfall, og vi vil arbeide for at disse rustes opp.

Regjeringen vil:

 • understreke at det norske samfunn skal være åpent og tolerant for alle livssyn.
 • bevare Den norske kirke som en åpen, romslig og inkluderende folkekirke.
 • legge opp til en bred debatt om stat og kirke på grunnlag av stat-kirke utvalgets innstilling.
 • videreføre og evaluere trosopplæringsreformen.
 • legge økonomisk til rette for styrket vedlikehold av kirkebygg.
 • utrede framtida for Opplysningsvesenets fond.
 • staten skal i økt grad bidra til vedlikehold av middelalderkirker.
 • i samarbeid med kirken videreutvikle Trondheim og Nidaros som kirkelig tyngdepunkt.
 • støtte det forebyggende og miljøskapende arbeidet for barn og unge, som tros- og livssynssamfunn driver lokalt.
 • legge til rette for at tros- og livssynssamfunnenes sosiale og diakonale arbeid kan styrkes.
 • gjennomføre reformer i kirken som styrker demokratiet, og en bedre koordinert forvaltning i samspill med sentrale kirkelige instanser.
 • utrede bortfall av unntaksbestemmelsene i Likestillingsloven og Arbeidsmiljøloven.
 • bidra til at det opprettes flere livssynsnøytrale seremonilokaler.