P. A. Munch’s literære Arbeider, kronologisk ordnede

Samlede Afhandlinger
Utgitt av Gustav StormAlb. Cammermeyer (4s. 639-656).
P. A.. Munch’s
literære Arbeider, kronologisk ordnede.
(De med * betegnede findes paa de citerede Steder i denne Samling.)
1831.

*Anmeldelse af „Norges Historie, til Brug ved Ungdommens Underviisning, af A. Faye“. 1, 1–16.

1832.

*Norsk Sprogreformation. 1, 16–26.

Prøve af en Oversættelse af Heimskringla. Vidar No. 3.

Eiriksmaal, oversat. Vidar No. 4.

Om den gamle norske Digtekunsts Charakter og Metrik. Vidar No. 11, 12 og 13.

Thorbjørn Hornkloves Kvad om Harald Haarfager og hans Kæmper. Vidar No. 25.

1833.

*Anmeldelse af „Norske Sagn, samlede og udgivne af A. Faye“. I, 26–34.

Fortælling om Guld-Aasas Thord. Vidar No. 59.

Fortælling om Thorvard Krageneb. Vidar No. 60.

Fortælling om Ølkofre. Vidar No. 61.

Brudstykker af Ljosvetningasaga. Vidar No. 79, 80.

Snorre Sturlesons Norske Kongehistorie, oversat af P. A. M. 1ste Bind 1ste Hefte. Christiania 1833. 107 S. 8o.

1834.

Brudstykke af en gammel norsk Kongesaga, Text og Oversættelse. Saml. t. d. norske Folks Spr. og Hist. II, 273–335.

1835.

For „Norges Dæmring“. Morgenbladet No. 77, Tillæg. [Et Uddrag heraf trykt i H. Lassens Henr. Wergeland og hans Samtid, S. 257–59.]

Fra Forfatteren af den i Tillægget til Morgenbladet for igaar indrykkede Opsats, betitlet „For Norges Dæmring“. Christiania Intelligentssedler for 19. Marts 1835.

Størrelsen af vore Forfædres Længdemaal Røst. Saml. t. d. n. F. Spr. og Hist. II, 178–81 og 217.

*Anmeldelse af „Norriges Krigshistorie i Middelalderen. Et Forsøg af P. M. Vosgraff, Oberstlieutenant i den norske Armee, Ridder af den kongelige Sværdorden m. m. Første Deels første Hefte“. I, 35–62.

1836.

*Om Beliggenheden af det gamle Grenland, Grenmar, og andre Steder, som i Oldskrifterne nævnes i Forbindelse dermed. I, 63–77.

1837.

Leiðrèttingar og athugasemdir, viðvíkjandi 8da, 9de og 10da bindum af Fornmanna Sögum, meðdeildar af Herra P. A. M. Fornm. S. XII, 455–57.

Anmeldelse af „Samlinger til det norske Folks og Sprogs Historie, 1ste–3die Bind“, og „Urda, et norsk antiqvarisk-historisk Tidsskrift, 1ste–3die Hefte“. Maanedsskrift for Litteratur 17de Bd., S. 281–303 og 383–401.

1838.

*Om de saakaldte Lendirmenn i Norge. En historisk Undersøgelse i Fædrelandets offentlige Ret. I, 77–101.

Breve fra Biskop Haakon i Bergen 1337–41 (Text og Oversættelse). Saml. t. d. n. F. S. og H. V, 95–165.

Oplysninger om Erkebiskop Aslak Bolt. Saml. V, 333–37 og 350–51.

Brev fra Biskop Audfind til Erkebiskop Eilif om nogle i Bergen forefaldne Uroligheder i Anledning af Lægmændenes Protest imod Erlæggelsen af Gaardetiende. Saml. V, 352–59.

To Breve af Biskop Audfind, betræffende en Hexe-Proces i Bergen Aar 1325. Saml. V, 479–84.

Diplomer vedkommende Norges Historie under K. Magnus Erikssøn. Saml. V, 521–589.

Jus nauticum recentius, quod inter Norvagos olim valuit, latine reddidit paucis annotationibus adauxit P. A. M. Christianiæ 1838. 41 S. 4o. (Universitetsprogram).

Norges, Sveriges og Danmarks Historie til Skolebrug. Chra. 1838. 488 S. 8o og 3 Blade Kongerækker.

1839.

Geographiske og historiske Notitser om Orknøerne og Hetland. Saml. VI, 79–133 og 475–524 (med 2 Karter).

Nogle ældgamle, hidtil ubekjendte norske Slægt-Registre. Saml. VI, 186–94.

Norges, Sveriges og Danmarks Historie i kortfattet Udtog. Chra. 1839. 94 S. 8o.

Norges Historie i kort Udtog til Brug for de første Begyndere. Chra. 1839. 63 S. 12o. 2den Udg. (omarbeidet) 1852. 76 S. 12o. 3die Udg. 1856. 74 S. 12o. 4de Udg. 1858. 64 S. 8o.

1840.

Nordens gamle Gude- og Heltesagn i kortfattet Fremstilling. Chra. 1840. IV og 212 S. 8o.

Verdenshistoriens vigtigste Begivenheder fra de ældste Tider indtil den franske Revolution i kortfattet Fremstilling, Chra. 1840. VI og 727 S. 8o.

Nordmændenes Deeltagelse i Korstogene. Skilling-Magazin 1840, No. 38, 39, 41, 45, 47 og 50.

1841.

Opfordring til Hr. Treschow-Hansen. Den Constitutionelle No. 107.

Til Granskeren. Den Constitutionelle No. 114.

Anmeldelse af „Kart over det gamle Norge før 1500, udarbeidet af G. Munthe.“ Den Const. No. 171 og 172.

1842.

I Anledning af Protocolcomitéens og Odelsthingets Behandling af den Welhavenske Sag. Den Const. No. 153 og 154.

[De nyere Tiders Historie fra den franske Revolution. 224 S. 8o. Ufuldendt og uden Titel.]

1843.

Registrum prædiorum et redituum ad ecclesias diocesis Bergensis seculo XIV pertinentium, vulgo dictum Bergens Kalvskind (Björgynjar Kálfskinn), edidit et annotationibus illustravit P. A. M. Christianiæ 1843. 132 pp. 4o cum 2 tabulis lapide insculptis. (Universitetsprogram).

Gjenmæle imod Hr. Stabscapitaine Carl Bonaparte Roosen i Anledning af hans Yttringer i Morgenbladet 1843, No. 115* og Bedømmelse af hans Præstationer i Kartfaget, isærdeleshed Kartet over det nordlige Norge, udkommet 1841. Den Const. No. 145 og 146.

1844.

Anmeldelse af „Historiske Efterretninger om Befæstningskunsten“. (Indledning til oberst Vosgraffs Forelæsninger over Fortificationer p. 1–56). Den Const. No. 320 og 323.

Efterskrift til den i dette Blads No. 320 og 323 optagne Recension over Vosgraffs Forelæsninger. Den Const. No. 333.

Correspondencen aus Norwegen. Leipz. ill. Zeitung 1844.

[„Erster Versuch einer geognostischen Karte v. Norwegen, von B. M. Keilhau“ er konstrueret og tegnet af P. A. M. Erstes Blatt 1844. Zweites Blatt 1849. Gæa Norvegica, 2tes Heft.]

1845.

*Bemerkninger ved det i Danmark stiftede kongelige nordiske Oldskriftselskabs Virksomhed med Hensyn til gammelnordisk Literatur og Historiographie. 1, 102–148.

Bemerkninger i Anledning Hr. Capitaine Roosens sidst udgivne Kart over Nordland og Finmarken. Den Const. No. 141, Tillæg.

*Om Indførelsen af en forbedret Retskrivning i vort Folkesprog. I, 148–59.

Anmeldelse af „Kart over Christians Amt af Artillerilieutenant Gjessing.“ Den Const. No. 312, 313 og 317.

*Anmeldelse af „Svenska Folkets Sago-Häfder, eller Fäderneslandets Historia, sådan hon lefvat och till en del ännu lefver i Sägner, Folksänger och andra Minnesmärken. Till Läsning för Folket, af Arw. Aug. Afzelius“. I, 159–171.

Anmeldelse af „Kortfattet geographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge i Middelalderen indtil den kalmarske Union, af Albert Lassen.“ Litteraturtidende 1845 S. 213–16.

Sagaer eller Fortællinger om Nordmænds og Islænderes Bedrifter i Oldtiden. Oversat fra det gamle norske Sprog. I. Gisle Surssøns Saga. VIII og 62 S. 16o. II. Hønse-Thorers Saga. V og 36 S. 16o. Chra. 1845.

Codex diplomatarius monasterii St. Michaelis, Bergensis dioecesis vulgo Munkalif dicti, conscriptus anno 1427. Ex originali libro membraneo unâ cum registre prædiorum ad idem monasterium pertinentium nunc primum in lucem editus. Christianiæ 1845. VI & 220 pp. 4o cum 3 tab. lithogr. (Universitetsprogram).

Kart over Norge til Brug ved Elementær-Underviisningen. Chra. 1845. fol. 2det Oplag 1857.

Kart over det sydlige Norge, efter de bedste forhaandenværende Kilder. Chra. 1845. Imp. fol. 2det Oplag 1868. 3die Oplag 1876.

[Uddrag af et Brev fra P. A. M. til Geo. Stephens om det svensk-norske Skokloster-Haandskrift, dateret 31. Mai 1845, se Samlingar, utgifna af Svenska Fornskrift-Sällskapet, Herr Ivan Lejon-Riddaren. (1849). Inledning p. XCVI–VII.]

1846.

*Om Nordens, især Norges, Bebyggelse af vore Forfædre, belyst fornemmelig ved Undersøgelser af geographiske Forholde, stedsnavne og andre topographisk-linguistiske Data. I, 172–203.

*Geografiske Bemerkninger knyttede til et hidtil uudgivet Stykke af den yngre Edda. I, 203–212.

*Bemerkninger ved Grændsebestemmelsen mellem Norge og Sverige i anden Halvdeel af det trettende Aarhundrede. I, 212–223.

Arnmødlingeslægten i Norge, en genealogisk Undersøgelse, grundlagt paa Fagrskinna. Annaler f. nord. Oldkynd. 1846 S. 168–219.

*Sproghistorisk Undersøgelse om det ældste fælles-nordiske Sprogs Udseende, og Forsøg til at bestemme den olddanske og oldsvenske Mundarts normale Orthographi, Grammatik og rette Forhold til Norrøna-Mundarten. I, 223–273.

Sagnet om Aasgaardsreien. Ann. f. nord. Oldk. 1846, 312–21.

Anmeldelse af „Um frumparta íslenzkrar túngu i fornöld. Eptir Konráð Gislason“. Litteraturtidende 1846 S. 289–98 og 329–35.

Joh. C. Herm. Wedel-Jarlsberg, Norges Riges Statholder. Portræter af mærkelige Nordmænd, Anden Række, 8de Hefte.

Fortegnelse over de mest befarne Landeveie og Reiserouter saavel mellem Stæderne som Landdistrikterne i Norge m. v. Forfattet til Veiledning ved Brugen af Kartet over Norge og forsynet med Oplysninger og Tabeller. Chra. 1846. IV og 162 S. 8o med 5 Tabeller.

Norges gamle Love indtil 1337. Udgivet af R. Keyser og P. A. M. 1ste Bind. Chra. 1846. (XII og 463 S. fol.) 2det Bind. 1848. (X og 523 S.) 3die Bind. 1849. (XV og 310 S.)

1847.

Tale ved Festen til Fædrenes Minde „for Norge, de nordisk-germaniske Institutioners og Norrønatungens ægte Fosterland“. Den Const. No. 15.

*Levninger af norsk Oldlitteratur, nylig opdagede i det norske Rigsarkiv. I, 273–295.

*Anmeldelse af „Syd-Skandinavernas förstfödslorätt, ett bidrag till kritik af Skandinaviens urhäfder“. I, 296–99.

*Om Ridderen og Rigsraaden Hr. Hauk Erlendssøn, Islands, Oslo og Gulathings Lagmand, og om hans litterære Virksomhed I, 299-333.

*Om Indskriften paa det i Sønderjylland 1734 fundne Guldhorn. I, 395–417 [og i Monatsberichte der Berliner Akademie aus dem Jahre 1848: „Über die Inschrift auf dem bei Gallehuus unweit Tondern im Jahre 1734 gefundenen goldenen Horne. S. 39–57.]

Underholdende Tildragelser af Norges Historie, korteligen fortalte af P. A. M. Chra. 1847. 210 S. 8o.

Den ældre Edda. Chra. 1847. XVIII og 214 S. 8o. (Udgivet af M. som Universitetsprogram for C. R. Unger.)

Nordmændenes Gudelære i Hedenold tilligemed de vigtigste Heltesagn. Chra. 1847. 168 S. 8o. (Omarbeidelse af Udg. fra 1840.)

Det oldnorske Sprogs eller Norrønasprogets Grammatik, af P. A. M. og C. R. Unger. Chra. 1847. VII og 120 S. 8o.

Oldnorsk Læsebog med tilhørende Glossarium. Udg. af P. A. M. og C. R. Unger. Chra. 1847. VIII og 219 S. 8o. (Fortalen, der efter P. A. M.s Udsagn i et Brev til G. Stephens „in nuce – indeholder vor linguistiske Troesbekjendelse“, er forfattet af M. alene, Glossariet af Unger alene).

Fagrskinna. Kortfattet norsk Kongesaga fra Slutningen af 12te eller Begyndelsen af 13de Aarhundrede. Udg. af P. A. M og C. R. Unger. Chra. 1847. XVI og 216 S. 8o. (Universitetsprogram).

Kort Udsigt over Begivenhederne i de 3 nordiske Riger efter Wienerkongressen, i Lems Oversættelse af K. H. Hermes, De europæiske Staters Historie efter Wienerkongressen, 2det Bind (1848) S. 511–28. (Forord til 1ste Bind er forfattet af M., dateret 1847).

1848.

*Om den rette Beliggenhed af Clemenskirken, Kongsgaardene og Mariekirken i Throndhjem. I, 333–360.

Anmeldelse af. „Beówulf og Scópes wídsíð, to angelsaxiske Digte, med Oversættelse og oplysende Anmærkninger, udgivne af Fr. Schaldemose“. Langes Norsk Tidsskrift 1848, S. 133–38.

*Anmeldelse af „Det norske Folkesprogs Grammatik af Ivar Aasen“. I, 360–74.

*Undersøgelse angaaende Danmarks ethnographiske Forhold i de ældste Tider og om Eensartetheden i Danmarks Befolkning. I, 417–505.

Algorismus eller Anviisning til at kjende og anvende de saakaldte arabiske Tal, efter Hr. Hauk Erlendssøns Codex. Ann. f. nord. oldk. 1848, S. 353–75.

Kortfattet Fremstilling af den ældste nordiske Runeskrift og den i de ældste Runeskrifter herskende sprogform. Chra. 1848. VI og 45 S. 8o.

Speculum Regale (Konungsskuggsjá. Kongespeilet), et philosophisk-didaktisk Skrift, forfattet i Norge mod Slutningen af det tolfte Aarhundrede. Tilligemed et samtidigt Skrift om den norske Kirkes Stilling til Staten. Udg. af R. Keyser, P. A. M. og C. R. Unger. Chra. 1848. XIX og 204 S. 8o. (Universitetsprogram).

Det gotiske Sprogs Formlære med korte Læsestykker og Ordregister. Chra. 1848. 115 S. 8o.

Sammenlignende Fremstilling af det danske, svenske og tydske Sprogs Formlære. Chra. 1848. 31 S. 8o.

Kort Fremstilling af Aarsagerne til Krigen mellem Danmark og Tydskland. Chra. 1848. 15 S. 8o.

Om vore Forfædres ældste Tidsregning, Primstaven og Mærkedagene. Norsk Folkekalender for 1848 S. 17–40.

Om styr og Bersærkerne. N. Folkek. 1848 S. 106–11.

Brylluppet og Branden paa Flugumyre. N. Folkek. 1848 S. 111–20.

*Anmeldelse af „Diplomatarium Norvegicum, 1ste Bind“. I, 555–65.

Om Grændseforhold med Rusland i ældre og nyere Tider. Morgenbladet No. 61.

*Danmark maa hjælpes. I, 374–79.

*Svar til „En Stemme fra Landet“ angaaende Krigsspørgsmaalet. I, 379–87.

*Erklæring i den danske Sag. I, 387–95.

Til Pangermanisten i No. 154 om skrivemaaden af Navnet Slesvig. Morgenbladet No. 163, Tillæg.

Det nye danske Ministerium. Morgenbladet No. 336.

Norske Viser og Stev i Folkesproget, 2den Udgave ved P. A. M. (med Forord af M.). Chra. 1848. XII og 118 S. 16o. (1ste Udg. ved Jørgen Moe 1840, 3die Udg. ved Hans Ross 1869).

[I „Geographisk Børnelærdom“ bearbeidet efter Lövenbergs „Länderfibel“ af H. Siewers, Chra. 1848, har M. tegnet de 21 Karter.]

Aron Hjørleifsøn i Norge. Norsk Folkekalender for 1849 S. 50–59.

Om de nu brugelige Personnavne og om at holde vore nationale Navne i Agt og Ære. Norsk Folkekalender for 1849 S. 80–89.

1849.

Om Professor Munchs Kart over Norge. Morgenbladet No. 1 og 13.

Anmeldelse af „Olafssaga hins helga“ (udg. af Keyser og Unger). Morgenbladet No. 19.

Supplement til Beretningen om Festmaaltidet d. 23de Januar. Morgenbladet No. 27.

Anmeldelse af „Historisk-topographisk Haandbog over Kongeriget Norge, af Jens Kraft.“ Morgenbl. No. 31.

Anmeldelse af „Om enkelte af Havets Phænomener og navnlig den mexikanske Golfstrøms Løb samt dens Indflydelse paa endeel af Norges Naturforhold, physisk-geographiske Skizzer af A. Schjøth“. Morgenbl. No. 97.

*Anmeldelse af M. C. S. E. Auberts Skrift „Om Juryinstitutionen“. I, 577–600.

*Kritiske Undersøgelser om vore Kongesagaers Fremstilling af Harald Sigurdssøns (Haardraades) Bedrifter i den græske Kejsers Tjeneste. I, 505–554.

*Om Beliggenheden af enkelte historisk merkelige Punkter i Nærheden af det gamle Konghelle. I, 565–77.

[Almenlæsning, Maanedsskrift for det norske Folk, udgivet af P. A. M. 1ste Bind. Chra. 1849. 384 S. 8o.]

*Udsigt over de revolutionære Bevægelser i Aaret 1848. II, 297–352. .

Om Domkirken i Throndhjem. Almenlæsning S. 367–81, optrykt i Illustreret Nyhedsblad 185I–52, No. 5, 10, 12, 25 og 28.

*Om Skandinavismen. II, 1–43.

*Mere om Skandinavismen. II, 43–59.

*Bemerkninger i Anledning af L. K. Daa’s i Christianiaposten indførte Afhandling „Danmark russisk eller skandinavisk“. II, 43–59.

*Skandinavismen nærmere undersøgt med Hensyn til Nordens ældre nationale og literære Forhold. II, 82–127.

*Om L. K. Daa,s skandinavistiske Polemik. II, 127–83.

Fornsvenskans och Fornnorskans språkbygnad, jemte ett Bihang om den äldsta runskriften. Stockholm 1849. XLIX og 144 S. 8o.

Historisk-geographisk Beskrivelse over Kongeriget Norge (Noregsveldi) i Middelalderen. Moss (Christiania) 1849. 256 S. 8o.

*Om Nordboernes Forbindelser med Rusland og tilgrænsende Lande. II, 184–274.

Illustreret Verdenshistorie, bearbeidet efter Held & Corvin af P. A. M. 1ste Bind. Chra. 1849. X og 760 S. 4o (med 6 Karter). 2det Bind. Chra. 1849–53. 864 S.

Om de norske Kongers Hylding og Kroning. Norsk Folkekalender f. 1850 S. 18–36.

De gamle norske Loves Bestemmelser om Jagten. Norsk Folkekalender f. 1850 S. 36–45.

*Om Finmarkens politisk-commercielle Forhold til den norske stat. II, 274–297.

1850.

*Om den gamle vestfoldske Søhandelsplads i Skiringssal og de vestfoldske Konger af Ynglinge-Ætten. II, 352–432.

*Anmeldelse af Ivar Aasens og C. A. Holmboes Sprogarbejder. II, 433–76.

Uebersicht der Orographie Norwegens. Gæa Norvegica, 3tes Heft. Chra. 1850 s. 503–10.

*Runeindskrifter fra Øen Man og Syderøerne. III, 181–93 [oversatte paa Engelsk i Memoires des Antiquaires du Nord 1845–49, p. 192–208: Runic inscriptions in Sodor and Man, communicated by P. A. Munch].

Symbolæ ad historiam antiquiorem rerum Norvegicarum e codice inedito, edidit et annotationes adjecit P. A. M. Chra. 1850. VIII te 59 pp. 4o. (Universitetsprogram).

*Om Magister Allens protest imod Udleveringen af de norske Arkivsager, der endnu opbevares i Danmark. II, 528–49.

*Gjensvar til Mag. C. F. Allen. II, 549–54.

*Om Kilderne til Sveriges Historie i den førchristelige Tid. II, 476–528.

Anmeldelse af Gjessings Kart over Christians Amt. Morgenbl. No. 301 og 318.

[I „Antiquités Russes d’après les monuments historiques des Islandais et des anciens Scandinaves, éditées par la société royale des antiquaires du Nord“, Tome 1er (Copenhague 1850), har M. forfattet: Indledning til Extrait des poèmes mythico-historiques, med Indledning og Noter[1] til Digtene p. 15–41. Indledning og Noter til „La jeune Edda“ p. 42–64. Indledning til Extraits des Sagas mythico-historiques p. 65, med Indledning og Noter til Søgubrot p. 66–86, til Saga af Ragnari Lodbrok p. 87–88, til Saga af Grími Loðinkinna et Saga af Örvaroddi p. 89–106, til Hervararsaga p. 109–211, til Hversu Noregr bygðist et Fundinn Noregr p. 213–22, Sagas des Rois de Norvege p. 235–40. Remarques générales sur les Chapp. 1–15 de l’Ynglingasaga p. 241–45, Noterne til Kongesagaerne p. 245–379, Indledning og Noter til Olafssaga hins helga, styttri frásøgn p. 472–73. Passages paralleles genealogiques p. 481 (og Note). Tableaux genealogiques p. 481–91].[2]

1851.

Om Magister Holmbergs paatænkte Reise til Island i historisk-antiquarisk Øiemed. Morgenbladet No. 76.

Skandinavisk Stiil i Rigstidenden. Morgenbl. No. 89.

I Anledning af Kapt. Roosens Henholdelse … Morgbl. No. 130.

Svar til Professor Holmboe paa hans Gjenmæle mod Kritiken over hans sprogsammenlignende Smaaskrifter. Morgenbl. No. 141, 142, 144.

I Anledning af Professor Holmboes og Christianiapostens Svar paa mine Opsatser. Morgenbl. No. 170.

Subscriptionsindbydelse paa „Det norske Folks Historie“. Morgenbl. No. 218.

Fornødne Oplysninger (i Anledning af Christianiapostens Anmeldelse af „Det norske Folks Historie“ 1ste Hefte). Morgenbl. No. 299.

I Anledning af Christianiapostens Bemerkninger ved mine „Fornødne Oplysninger“. Morgenbl. No. 304.

Om den politiske Stilling i Danmark. Morgenbl. No. 341.

Anmeldelse af Wilsons Archæology of Scotland. Morg. No. 355.

[Af „Morgenbladet“ var M. Hoved-Redaktør fra 1ste Febr. til 31te Oct. 1851; som saadan skrev han under „Christianiaartikelen“ om: Forslag om Gage til Sexe, No. 46. Om en Kommission til at undersøge Forholdene paa Kongsberg, No. 48. Om Jernbaneforslaget, No. 64, 68, 71, 72. Statsraads-Pensioner, No. 87. General Wedels Pension, No. 92. Pastor Stockfleths Examination af de theologiske Kandidater i Finsk, No. 117. Prolongationsdekretet, No. 121, 141. Tønsbergs „Norske Nationaldragter“, No. 124. Statsraadsagen, No. 125, 128. Nedsættelse af Rentefoden, No. 134. Komiteindstilling til Lov om Gjældsarrester, No. 140. Do. til en ny Værnepligtslov, No. 157. Christian August og Grev Wedel, i Anledning af Wegeners „Aktmæssige Bidrag til Danmarks Historie i 19de Aarhundrede“, No. 184. Svenske Blades Udfald mod Norge, No. 189. Ministerkrisen og Skandinavismen i Danmark, No. 19l, 194, 203. Statsbankpetitionen, No. 204, 217. Morgenbladets nuværende Redaktion, No. 207, 224, 226. Urolighederne paa Ringerike, No. 210, 213. Arbeiderforeningen og Hr. Abildgaard, No. 217, 222. Valstads „Samtale i et Bondeselskab“ og Geelmuydens „Lærebog i Geografien“, No. 225. Til „Götheborgs Handels- och Sjöfartstidning“, No. 229, 248, 257. Til „Bergenske Blade“, No. 232. Til Rolf Olsen, No. 236. Om Storthingsbygningen, No. 250. Ole Bulls Ansøgning om Statsunderstøttelse til Nationaltheatret i Bergen, No. 252, 270. Til Rigstidenden, No. 267, 281. Om Throndhjems Domkirkes Restauration, No. 268. Om L. K. Daa’s Fratrædelse fra Christianiaposten, No. 274. Throntalen, No. 275. Om Daa’s „Norske Tilskuer“, No. 278.]

*Undersøgelser om de ældste kirkelige Forhold i Norge. II, 555–94.

*Om den foregivne Kong Frode i Jylland paa Harald Blaatands Tid. II, 594-604.

*Fortsatte Bemærkninger om Beliggenheden af nogle Steder ved det gamle Konghelle. II, 604–12.

*Anmeldelse af „Europas Folkestammer, historiske Undersøgelser og omrids af Fr. Schjern.“ II, 612–26. [En anden Anmeldelse af samme Arbeide har M. skrevet i Berlingske Tidende 1851 No. 79.]

*Anmeldelse af „J. J. A. Worsaae, Minder om de Danske og Nordmændene i England, Skotland og Irland“. III, 1–27. [En kortere Anmeldelse af samme Arbeide har M. skrevet i Morgenbladet 1851 No. 289.]

On the name of Pomona. Proceedings of the society of antiquaries of Scotland. Vol. 1. p. 15–18.

Samtidig Beretning om Prindsesse Annas, Christian den 4des Systers, Giftermaal med Kong Jacob d. 6te af Skotland og hendes paafølgende Kroning. Norske Samlinger 8o, 1ste Bind, Chra. 1851–52, S. 450–512.

Prøver af et norsk historisk-biographisk Lexikon, ved Prof. P. A. M. (Ahnen, Ackeleye, Alf Erlingssøn, Arnbjørn Jonssøn). Molbechs historisk-biographiske Samlinger, 1ste Bind, Kbh. 1851, S. 131–44.

1852.

Villjamsfesten i Falaise. Illustreret Nyhedsblad No. 23.

Akers Kirke. Ill. Nyhedsbl. No. 15, 47.

En nordisk Runesten, funden i London. Ill. Nyhedsbl. No. 52.

Arthur Wellesley, Hertug af Wellington. Ill. Nyhedsbl. No. 53 og 54.

*En Udflugt til Staffa og Icolmkill. III, 27–52.

*Erindringer fra Orknøerne. III, 52–79.

*Om Grændse-Traktaterne mellem Norge, Sverige og Rusland i det 14de Aarhundrede. II, 626–680.

*Skandinavisk Literatur og literær skandinavisme. III, 193–99.

*Anmeldelse af „Lærebog i Danmarks, Norges og Sveriges Historie, til Brug for høiere Skoler, af A. K. Fabricius.“ III, 199–206.

*Mere om Fordølgelse af norske Forfatteres Navne og Virksomhed i Verker om den skandinaviske Literatur. III, 206–8.

Fragmentum Orcadense historiæ Norvegiæ. Antiquités Russe II, 115–17.

Supplement aux extraits des Sagas. Ant. R. II, 452–55.

Extraits des anciennes lois norvégiennes et suedoises. Ant. R. II, 455–57.

Relation de voyage d’Ottar et d’Ulfstein d’après la relation du roi Alfred. Ant. R. II, 458–70.

Traités de paix sur les limites de la Suède et de la Norvége de l’un coté et de la Russie de l’autre. Ant. R. II, 471–94.

Extraits des diplomes concernant les querelles entre le Finmark et la Russie. Ant. R. II, 494–96. [Desuden har M. ogsaa i 2det Bind af Ant. Russes leveret adskillige Noter under Texten, hvoriblandt S. 84–85, S. 248–50, 267.]

On the Norvvegian Church. Brev til „Morning Chronicle“ af April 1852.

Opfordring til Hr. Rektor Vibe. Morgenbl. No. 303.

Hr. Rektor Vibes Nysgjerrighed. Morgenbl. No. 309.

*Om mine foregivne Synder mod Skandinavismen. III, 209–16.

Berigtigelse (om Crusenstolpes Forvexling af P. A. Munch og A. Munch). Morgenbl. No. 355.

*Om den saakaldte nyere historiske Skole i Norge. III, 216–271.

Det norske Folks Historie. 1ste Deels 1ste Bind. Chra. 1852. (XII og 804 S. 8o). 2det Bind. 1853. (XVIII og 876 S.). 2den Deel. 1855. (VII og 1058 S.) 3die Deel. 1857. (V og 1060 S.) 4de Deel, 1ste Bind. 1858. (690 S.) 2det Bind. 1859. (XI og 685 S.) [Næsten hele 1ste Bind er oversat under Titlerne: Die nordisch-germanischen Völker, ihre ältesten Heimathsitze, Wander-Züge u. Zustände. Eine Uebersetzung von G. Fr. Clausen. Lübeck 1853. 264 S. 8o. Das heroische Zeitalter der nordisch-germanischen Völker u. die Wikinger-Züge. Uebersetzt v. G. Fr. Clausen. Lübeck 1854. VI og 253 S.]

Aslak Bolts Jordebog. Fortegnelse over Jordegods og andre Herligheder tilhørende Erkebiskopsstolen i Nidaros, affattet ved Erkebiskop Aslak Bolts Foranstaltning mellem Aarene 1432 og 1449. Efter Originalhaandskriftet … udgivet af P. A. M. Chra. 1852. VIII og 142 S. 8o. (Universitetsprogr.)

Kart over det nordlige Norge. Chra. 1852. 2 Plader. fol.
1853.

Abdul Medschid. Illustreret Nyhedsblad No. 2 og 3.

*Geographiske Oplysninger om de i Sagaerne forekommende Skotske og Irske Stedsnavne. III, 79–181. [= Geographical Elucidations of the Scottish and Irish local names occurring in the Sagas, i Memoires de la Soeieté royale des Antiquaires du Nord 1845–49 p. 208–65 og 1850–60 p. 61–134.]

Saga Olafs konungs Tryggvasunar. Kong Olaf Tryggvesøns Saga, forfattet paa Latin henimod Slutningen af det 12te Aarhundrede af Odd Snorresøn, Munk i Thingeyre Kloster paa Island, og siden bearbeidet paa Norsk. Chra. 1853. XXIV og 112 S. 8o. (Universitetsprogram).

Saga Olaf konungs ens helga. Udførligere Saga om Kong Olaf den Hellige. Efter det ældste fuldstændige Pergaments-Haandskrift udgiven af P. A. M. og C. R. Unger. Chra. 1853. XLVIII og 320 S. 8o. (Universitetsprogram). [Fortalen indtil S. XLV er forfattet af M.].

*Sprogbemerkninger. III, 272–301.

*Fortsatte Sprogbemerkninger. III, 301–319.

*Yderligere Sprogbemerkninger. III, 320–375.

Overlærer Knudsens Polemik. Morgenbladet No. 186.

*Anmeldelse af Landstads „Norske Folkeviser“. III, 376–401.

*Anmeldelse af Ný fèlagsrit. Morgenbl. No. 262 (under Christiania-Artikelen).

Om en ny Udgave af Snorre Sturlassøns „Heimskringla“. Morgenbladet No. 290.

1854.

Fremdeles om Valget af Personsnavne. Norsk Folkekalender f. 1854 S. 33–45.

Christiania for 200 Aar siden. Illustr. Kalender f. 1854 S. 49–52.

Nordmændenes ældste Gude- og Heltesagn, ordnede og fremstillede af P. A. M. Chra. 1854. 186 S. 8o. (Omarbeidelse af Udgg. fra 1840 og 1847).

protest i Anledning af en Ytring om min Historie. Morgenbl. No. 96.

Om Navnet „Øger“ eller „Æger“ paa det nye Dampskib. Morgenbladet No. 275.

Om Navnet paa den nye Kirke ved Ullevaal. Morgenbl. No. 277.

[I „Berømte Nordmænd“ (Chra. 1854) har M. forfattet: Cort Adelers og Peder Tordenskjolds Biographier. (Ogsaa udkommet særskilt under Titel: Anna Colbjørnsdatter, C. A. og P. T.’s Biografier af M. Birkeland og P. A. Munch. Chra. 1854.]

1855.

[Norskt Maanedsskrift, udgivet af P. A. M. 1ste–6te Bd. Chra. 1855–1860.]

[Til „Norge i Tegninger“, ny Udg. ved Chr. Tønsberg, Chra. 1855, har M. leveret en Del af Texterne.]

Anmeldelse af „Modersmaalets Formlære af Jac. Løkke“. Ill. Nyhedsbl. No. 40.

*Om Finlands Nationalitet og dens Forhold til den svenske. III, 401–437.

*Om Adelens Oprindelse i de nordiske Riger og Norges nærværende Forhold til denne Institution. III, 444–553.

Sprogbemerkninger. Norskt Maanedsskrift I, 285–88. 383–84.

Norwegen in seinen physischen, socialen und politischen Verhältnissen. Die Gegenwart XI, 246–302.

Til Redaktionen af Illustreret Nyhedsblad. Ill. Nyhedsbl. No. 38.

Om Throndhjems Domkirke i dens ældste Skikkelse. Norsk Folkekalender f. 1856 S. 25–46.

1856.

Bidrag til nærmere Bestemmelse af det Sted, hvor Karl d. 12te faldt udenfor Frederikssteen. Ill. Nyhedsbl. No. 18.

Anmeldelse af „De norske Klostres Historie i Middelalderen af Chr. C. A. Lange. 2den omarbeidede Udgave“. Illustr. Nyhedsbl. No. 30.

*Bemerkninger ved Lallerstedts Skrift om „Skandinavien og dets Fremtid“. III, 553–591.

Sprogbemerkninger. Norsk Maanedsskr. II, 191 f. 571 f.

*Om Skandinavismen i dens nyeste Skikkelse, og fornemmelig i dens Forhold til den norsk-svenske Union. III, 591–632. [= Der Pangermanismus. Eine Schrift für Deutschland und die nordischen Reiche gegen den dänischen Skandinavismus. Aus dem Norwegischen. Hamburg 1857.]

*Om Oprindelsen til Benævnelsen „Kylfingar“ eller „Kolbæger“ i det gamle Gardarike. III, 437–444.

*Hvilket var Erkebiskop Absalons rette Navn? og Hvor gammel er Kjøbenhavn? III, 632–641.

1857.

*Visen om Axel Thordsøn og Skjøn Valborg. IV, 1–9.

Runestenen fra Tune. Ill. Nyhedsblad No. 26.

*Tune-stenen IV, 9–18.

Karl Johans Forbundet. Ill. Nyhedsblad No. 44 og 45.

*Om Benævnelsen af vore Kirker paa Landet, og af Akers Kirke i Særdeleshed. IV, 18–27.

*Om Betydningen af vore nationale Navne tilligemed Vink angaaende deres rette Skrivemaade og Udtale. IV, 27–215.

Norges, Sveriges og Danmarks Historie til Skolebrug. Omarbeidelse af Udg. fra 1838. [Kun de 3 første Ark trykte. Kong Karl XV afkjøbte i 1872 Forlæggeren Joh. Dahl det hele Oplag og lod det udkomme med Forord af L. Daae under Titel: Nordens ældste Historie af P. A. M. (af et ufuldendt Arbeide). 48 S. 8o.]

1858.

Yderligere Bemerkninger om de allerede existerende og de paatænkte unionelle Forhold i Norden. Norskt Maanedsskrift IV, 102–225, 328–34.

Den nyeste tydske Beskrivelse over Norge. N. Maanedsskr. IV, 334–42.

[I „Nordisk Conversations-Lexicon“, 1ste Bind (A–B), Kjøbenh. 1858, har M. forfattet følgende Artikler (de med * betegnede ere ordret optagne i 2den Udg., Kbh. 1870): Aall (Jacob) S. 5. Aall (Nils) S. 6. Aasen (Iv.) 11. Abel (Nils) 17. Adelaer 43. *Agder 70. *Akershuus 84. Alf Erlingssøn 104. Alten 130. *Anker 189. Arendal 246. Arentz 247. *Arnmødlingeætten 265. Asbjørnsen 284. *Audun Hugleikssøn 317. *Austraat 328.– *Baard Guthormssøn 347. Bagger 362. Bagler 366. Bakke Kloster 377. Berg (J. C.) 495. Berg (Magnus) 496. Bergen 497. mBirkebeiner 568. *Bjarkøætten 579. Bjelke 580. *Bjerregaard 585. Bjørnson 588. Blytt 618. Bodø 628. Boeck 628. Bohuus 637. *Borgarthing 669. Borkenstein 674. Brevig 735. Broch (O. J) 744. Brun (J. Nord.) 760. Bugge (F. M.) 791. Bugge (Sophus) 791. Bull (Ole) 795. *Bygsel 820.]

*Om Stedet, hvor Kong Magnus den Gode døde IV, 215–227.

Om Kalenderens Indhold, Indretning og Brug. N. Folkekalend. f. 1859 I–XXIII med selve Kalenderen S. 1–58. [Optrykt i Mallings Hus-Kalender f. 1858, der blev supprimeret.]

1859.

Norges Kongesagaer fra de ældste Tider indtil 2den Halvdeel af det 13de Aarhundrede efter Christi Fødsel, forfattede af Snorre Sturlassøn, Sturla Thordssøn o. fl. oversatte af P. A. M. 1ste Bind. Chra. 1859. XL og 560 S. 8o. [Af 2det Bind, udg. og fortsat af O. Rygh (Chra. 1871), har M. oversat til Cap. 153 (incl.) i Sverres Saga (S. 146).].

Throndhjems Domkirke Udgivet efter Foranstaltning af den Norske Regjering. Text (norsk og engelsk) af P. A. M. (Tegninger af H. E. Schirmer). Chra. 1859. 48 S. Imp. fol. (med 31 kobberstukne Plader).

1860.

Chronica Regum Manniæ et Insularum. The Chronicle of Man and the Sudreys, edited from the manuscript Codex in the British Museum and with historical notes, by P. A. M. (Universitetsprogram). Chra. 1860. XXXIV og 191 S. 8o.

*Optegnelser fra Rom. IV, 228–323.

*Oplysninger om det pavelige Archiv og dets Indhold, fornemmelig Regesterne og disses Indretning, samt om det Udbytte, heraf er at hente for Nordens og især Norges Historie. IV, 423–500. (Ogsaa særskilt udkommet. Chra. 1876.)

1861.

[For Hjemmet, udg. af A. Munch og (fra 1ste Binds 4de Hefte) P. A. M. 3 Bd. 1881–63.]

*Romerske Tilstande. IV, 323–390.

Et Brev fra Statsminister Schimmelmann. Ill. Nyhedsbl. 1861 No. 24.

*Nordisk, Norsk, Dansk. IV, 501–516.

Forsøg til en ny Læsning af Indskriften paa Bukarest-Ringen, foredraget i Videnskabs-Selskabet 24de Mai 1861 (refereret af M. i Morgenbladet No. 147 under Christiania-Artikelen).

*Om de ved Steinsnes paa Orknøerne nys opdagede Runeindskrifter. IV, 516–29.

Skrivelse angaaende en af Tellef Dahll indsendt Notits om Runeskriften ved Framvaren. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1861 S. 248–49.

1862.

Om Sammenhængen med Rune-Indskrifterne fra Orknø. Ill. Nyhedsbl. No. 3.

Til Udgiveren af „Skandinavisk Gazette“. Ill. Nyhedsbl. No. 6.

Skandinavisk Gazette og den æventyrlige Skole. Aftenbl. No. 70.

Det norske Folks Historie (Se under 1852). 2den Hovedafdeling, Unionsperioden. 1ste Deel. Chra. 1862. VIII og 950 S. 2den Deel (ufuldendt). Chra. 1863. 386 S. [Chronologisk Register 386–92, Slægttavler og Alfabetisk Register 1–22 ved Otto Gr. Lundh; Udsigt over P. A. Munchs Levnet og Forfattervirksomhed ved P. Botten Hansen p. I–XXXVIII.]

Den sidste Undersøgelse af Karl d. 12tes Lig tilligemed Bemerkninger over hans Dødsmaade. For Hjemmet II, 385–444.

Uddrag af Skibspræst Caspar Bruuns Dagbog i Aarene 1716–18. For Hjemmet II, 529–76.

Dr. Georg Westendorps Gesandtskaber fra Hertugen af Parma og hans Efterfølgere til den danske Kong Frederik den 2den og Hansestæderne i Aaret 1587. For Hjemmet III, 51–95.

Notitser om Schillers danske Pension. For Hjemmet III, 160–67.

*Romerske Oldsagn. Udflugt til Collatia. IV, 390–422.

*Diplomatiske Bidrag til Erkebiskop Jens Grands Levnetshistorie. IV, 529–628.

1863.

[Til „Norske Rigs-Registranter“ 2det Bind (1863) har M. skrevet Forord, dateret Marts 1863.]

1864

Pavelige Nuntiers Regnskabs- og Dagbøger, førte under Tiendeopkrævningen i Norden 1282–1334. Med et Anhang af Diplomer, udgivne efter offentlig Foranstaltning af P. A. M. Chra. 1864. 191 S. [Trykningen fra S. 153 af besørget af H. J. Huitfeldt, der ogsaa har skrevet Fortalen.]

[Utrykte Pavebreve angaaende danske Forhold (afskrevne af P. A. M.), udgivne og ledsagede med Anmærkninger ved Dr. L. N. Helveg. Ny kirkehistoriske Samlinger, udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. III, 73–133, 368–424, 789–828 og IV, 194–224, 556–592. – Nogle Afskrifter af Pavebreve ang. svenske Forholde findes i Svensk Diplomatarium, 5te Binds 2den Deel (1865), de øvrige vil blive trykte i de følgende Dele.]

1868.

Veikart over Norge af P. A. M. Chra. 1868.


PD-icon.svg Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.
  1. M.s Noter betegnes ved Bogstaver, Rafns Textnoter ved Tal.
  2. Om sin Andel i 1ste Bind siger M. i et Brev: „Af 1ste Bind har jeg lige fra Pag. 15 af leveret saavel Indledningerne som de oplysende Anmerkninger, noget som De strax vil kunne skjønne af Indholdet, der tydeligt røber sin norske Oprindelse. Rafns Arbeide indskrænker sig til at have ladet selve Uddragene afskrive og collationere: altsaa til det mest elementære. Oversættelserne ere besørgede ved Egilsson; dog selv af disse har jeg leveret nogle: den egentlig videnskabelige Deel af Arbeidet har saaledes ganske hvilet paa mig.“