Indeks:Anbefaling av en sunnhetsmerkeordning.djvu

Tittel Anbefaling av en sunnhetsmerkeordning
Forfatter Regjeringa
Forlag Regjeringen
Sted Oslo
År 2008
Faksimiler djvu
Målform Bokmål/riksmål
Framgang Må valideres
Innhold
1) Sammendrag 3
2) Prosjektbeskrivelse 4
a) Bakgrunn 4
b) Oppdrag og mandat 5
3) Ernæringsmessig bakgrunn og hensyn 5
4) Presentasjon av alternative modeller 6
5) Nordisk prosess for et felles sunnhetsmerke 11
6) Dokumentasjon og forbrukerundersøkelser 11
a) Forbrukerundersøkelser 12
b) Effekter av sunnhetsmerking av matvarer 13
c) Forbrukerundersøkelse «sunnhetsmerking av mat» i Norge, Synovate 2007 13
7) Involvering og holdninger fra aktuelle aktører 15
8) Eksisterende regelverk og pågående prosess i EU 18
a) Merke- og næringsdeklarasjonsregelverk 18
b) Forordning om ernærings- og helsepåstander på matvarer 19
9) Anbefaling og begrunnelse 19
10) Videre prosess 22
a) Implementering i norsk lovverk 22
b) Videre nordisk samarbeid 22
11) Administrative og økonomiske konsekvenser 23
a) Informasjonstiltak 23
b) Tilsyn 24
c) Administrasjon av merkeordningen 24
d) Oppfølgende undersøkelser og evaluering 25
e) Kostnader for industri og dagligvarekjedene 25
f) Nytte-kostnadsvurderinger 25
12) Vedlegg 26

[side]

Vedlegg 1: Forbruk vs ernæringsmål 27
Vedlegg 2: Kriterier bak Englands trafikklys 28
Vedlegg 3: CIAAs anbefalte referanseverdier 29
Vedlegg 4: Mattilsynets vurdering av GDA-merking av matvarer 30
Vedlegg 5: Kriterier bak Danmarks ernæringsmerke 32
Vedlegg 6: Livsmedelsverkets föreskrifter om användning av viss symbol. LIVSFS 2005:9 33
Vedlegg 7: Kriterier bak Sveriges nøkkelhull (ifølge bilaget i forskriften) 35
Vedlegg 8: Kriterier bak Finlands hjertemerket 37
Vedlegg 9: Eksempel på eksisterende sunnhetsmerker 40
Vedlegg 10: Sammenstilling av forslag til endringer i kriterier i nøkkelhullsmerket fra Danmark, Norge og Sverige, foreløpig utkast november 2007 42
Vedlegg 11: Referanseliste eksisterende undersøkelser vedrørende sunnhetsmerking av matvarer 45
Vedlegg 12: Sammendrag undersøkelser FSA 47
Vedlegg 13: Sunnhetsmerking av mat – forbrukerundersøkelse, Synovate. 2007 52
Vedlegg 14: Medlemsorganisasjoner referansegruppe 57
Vedlegg 15: Sammenstilling av skriftlige innspill 58