Indeks:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu

Tittel Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden
Forfatter Yngvar Nielsen
Forlag Chr. Tønsberg
Sted Christiania
År 1877
Faksimiler djvu
Målform Bokmål/riksmål
Framgang Må korrekturleses


Sider

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505
Side
I. Bergens første hundrede Aar. Aalreksstad. Fagervik. Bjørgvin. Den første Oprindelse til det senere Bergen. Olaf Kyrres Kjøbstadsanlæg. Byens ældste Grænser.Holmen. De to Kristkirker. Gulathingslagens Biskop. Gamle Sagn. Kong Eystejns Byggeforetagender; Kongsgaarden og Munkeliv. Ordrik Vitalis og Kale Kolssøn. Biskop Magne. Harald Gille og Magnus den Blinde. Harald Gilles Mord. Sigurd Munds Drab. Sigurd Markusfostre. Rigs- og Kirkemødet i 1164. Biskopen Magnus Erlingsøns Kroning. Augustinerklostret paa Halsnø. Bergens Domkapitel. Bergen som kongelig Residentsstad. Ildebrand om Vinteren 1172—73 1
II. Bergens andet hundrede Aar. Sverre Sigurdssøn. Jon Kutiza. Slaget under Nordnes 1181. Sverres Flugt. Sverres Erobring af Bergen 1183. Slaget ved Fimrejte. Kuvlungerne. Sverresborgs Opførelse 1184. Slaget ved Florevaag 1194. Sverres Kroning. Biskops- og Høvdingemøde 1195. Baglerne. Sverresborgs Belejring 1198. Bergens Sommer. Byens Brand. Sverres Død 1202. Erling Stejnvæg i Bergen 1204 Mangehøsten. Haakon Galin og Baglerne 1206. Sverresborgs Belejring. Dagfinn Bonde. Sverresborgs Indtagelse og Brand 1207. Sverresborgs anden Indtagelse i samme Aar og Sløjfning. Haakon Haakonssøns Holdning 1217. Rigsmøderne 1218, 1223 og 1233. Haakarlehøsten. Borgerkrigenes Afslutning. Haakon Haakonssøns Kroning 1247. Biskoper. Bergens Brand 1248. Bergen som Residensstad. Haakon Haakonssøns Død 1263. Magnus Lagabøter. Bergens Bylov af 1276 24
III. Bergens Topografi i Middelalderen.Det bebyggede Territorium. Holmen. Den lille Kristkirke. Den store Kristkirke. Biskopsgaarden. Skolen. Kommunet. Prædikebrødrenes Kloster. Kongsgaardens Bygninger. Apostelkirken, dens Skole og Provstegaarden Befæstningsarbejder. Sverresborg. Olafskirken paa Bakkerne. Kopren. Mariakirken. Brygger og Almenninger. Stevnestuen. Torvet. Vinkjelderen. Nikolauskirken. Stenkirken eller Kolumbakirken. Martejnskirken. Halvardskirken. Mikaelskirken i Vaagsbunden. Korskirken. Olafskirken i Vaagsbunden. Katharinakirken. Allehelgenskirken. St. Jørgens Hospital. Lafrantskirken. Peterskirken.
Vilhelmskirken. Nonneseter. Jonskirken. Jonsvoldene. Munkeliv. Agatekirken. Klementskirken. Margretekirken. St. Annas Kapel. Bergens gamle private Gaarde paa Bryagesiden og Stranden. Erkebiskopsgaarden Husenes Indretning 80.
IV. Bergens Handel og Kommunalforfatning i Middelalderen. Bergens ældste Handelsforbindelser med England og Nordtydskland. De danske Korsfarere i Bergen 1191. Bergen som Fiskehandelens Centralpunkt. Skind- og Fedevarer. Handel paa Island og Grønland. Islandsfarere. Englandsfarere. Den østersøiske Handel og Forbindelsen med Gottland. Handelen med de tydske Stæder. Tydskerne i Bergen 1186. Lübecks Grundlæggelse. De første Vintersiddere. Stevnerne. Haandverkere i Bergen. Kommunalforfatningen før 1276. Kommunalforfatningen efter 1276. Sysselmand og Gjaldkere. Fehirden. Bœjarmót. Lagthing. Raadmænd. Bœjarmanna fé. Leding. Skipdráttr. Julefreden. Byens Vagt. Forkjøbsret til Huse. Arbejdere. Brandvæsen. Fattigvæsen. Bœjarmenn. De norske Stæders uheldige Stilling under Konkurransen med de tydske Kjøbmænd. Fjerdinger. Bergens Sogneinddeling. Gilderne. Drukkenskab og Usædelighed. Husenes Udstyr 137.
V. Det hanseatiske Forbunds Grundlæggelse og første Forbindelser med Bergen. Forbund mellem Hamburg og Lübeck 1241. Beslaglæggelse af de tydske Skibe i Bergen 1247. Forhandlinger mellem Norge og Lübeck. Norges første Handelstraktat med Lübeck 1250. De vendiske Stæders Sammenslutning. Udlændingernes Stilling i Bergen. Lübeckernes Fribrev af 1278. Fribreve for andre tydske Stæder. Den Rostockske Landfred 1283. Alf Erlingssøn. Krig med de vendiske Stæder 1284—1285. Voldgistskjendelsen i Kalmar 1285. Fribrevet 1294 165.
VI. Grundlæggelsen af det tydske Kontor i Bergen. Tydskernes særegne Stilling i Bergen. Deres stadige Overgreb. Tiendestriden 1306—1311. Overenskomsten i Stralsund 1312. Slagsmaal med de engelske Kjøbmænd 1312. Lynns Forbindelser med Bergen 1313 og 1340. Den første norske Toldtarif 1316. Retterboden af 1316. Retterboden af 1331. Ildebrand i Bergen 1332. Ophidselse i Bergen 1340—41. Gesandtskab fra Lübeck 1342. De tydske Kjøbmænds Udjagelse af Norge og Sverige 1342. Freden i Helsingborg 1343. Hanseforbundets Privilegier i Norge af 1343. De bergenske Bymænds Uvilje mod de tydske Kjøbmænd. Retterbøder af 1350 og 1361. Tydskernes Voldsomheder i Bergen 1365. Det hanseatiske Kontors første Nævnelse. Sandsynligheden af, at dette er oprettet kort efter 1343. Den sorte Død. Dennes Følger for Norges Handel. Tydskerne forlade Bergen i 1368. Freden i Kallundborg 1376. Retterbøder af 1377 og 1380(?). Hansestædernes Privilegier 1398.
Side
Lister over Biskoper, Provster, Fehirder, Sysselmænd og Lagmænd indtil omtrent 1400 187
VII. Kontorets Udvikling og Organisation i dets Magtperiode. Vitaliebrødrene. Bergens Plyndring 1393 og 1395. Hanseforbundets Splittelse. Branden i Bergen 1411 eller 1413. Bergens Plyndring 1428 og 1429. Disse Ødelæggelsers Betydning for Bergens fremtidige Udvikling. De tydske Kjøbmænd erhverve de fleste Gaarde paa Bryggen. Kontoret ikke nogen fast afgrænset Del af Bergen. Tydskerne vedligeholde den norske Bygningsmaade. Kontoret ikke faktisk anerkjendt af den norske Styrelse. Garper. Kontorets Medlemmer. Kontorets Organisation. Stuer og Handelsselskaber. De fif Amten. Disses Organisation. De kontorske Spil. Nordlandshandelen. Handel paa Island og Grønland. Bergerfarernes Kollegier. Hollændere og Englændere. Mikael von Behaims Beretning om sit Besøg i Bergen 1450 221.
VIII. Slutningen af Kontorets Magtperiode. Tydskernes Voldsomheder. Olaf Nilssøn. Hans Drab i 1455. Deventer og Kampen. Bryggens Brand 1476. Tydskernes fortsatte Voldsomheder. Strandsidens Brand 1489. Kristian den Anden i Bergen. Amsterdams Privilegier 1507. Bergens Privilegier 1509. Dyveke og Sigbrit. Jørgen Hanssøn. Vincentius Lunge. Opløbet i 1523. Herredagen i 1524. Tydskernes mislykkede Forsøg paa at befæste Kontoret. Reformationen i Bergen. Klostrenes Sekularisation. Munken Antonius. Biskop Olaf. Herman Fresze og Jens Viborg. Eske Bilde som „Kirkebryder.“ Apostelkirken og Kristkirken. Biskopens Flytning til Munkeliv. Gjeble Pederssøn vælges til Biskop. Munkelivs Ødelæggelse 1536. De ved Reformationen fremkaldte Forandringer Bergens Biskoper, Provster ved Apostelkirken, Lagmænd, Fehirder og Sysselmænd 1400—1536 256.
IX. Kontorets begyndende Forfald og det norske Borgerskabs fornyede Opkomst. Tydskernes Stilling i Bergen paa Reformationstiden. Optøjer i 1535. Den kongelige Lehnsherre paa Bergenhus. Thord Nord og Kristofer Huitfeldt. Kristofer Valkendorf Regjeringens Holdning Øvregadens Renselse. Den første Overenskomst med de tydske Haandverkere Kristofer Valkendorfs bestemte Optræden. De fif Amten henvises til Kongen. Halvardskirken. De tydske Prester ved Mariakirken og Martejnskirken. De fif Amten opløses og udvandre 1559. Flytning af Bergens Torv og Raadhus. Foranstaltninger til at skaffe Bergen en norsk Haandverksstand. Borgermester og Raad. Huslagmanden. Vinkjelderen. Usædeligheden. Politi og Byvagt. Brandvæsen. Borgervæbning. Bergens Inddeling. Laugene 287
X. Forandringer i Bergens Udseende og Livet i i Byen i det sextende Aarhundrede. Antallet af Almenninger paa Bryggesiden formindskes. Bebyggelsen i
Side
Dreggen. Branden i 1561. Branden i 1582 og den derefter foretagne Regulering. Branden i 1589. Den store Ildebrand i 1623 og den derefter foretagne Regulering. Strandsidens Brand 1640. Sognegrænsernes Regulering 1647. Hoperne ved Torvet. Stadsporten. Folkelivet. Bergens Befolkning. Olaf Thorkildssøn, Gjeble Pederssøn og Anders Foss. Absalon Pederssøn og hans Skrifter. Herluf Lauritssøn og Mikkel Hofnagel. Bergens Rimkrønike. Den norske So. Mats Størssøn. Latinskolen og dens Elever. Raahed i Sæder. Henrettelser. Tatere. Overtro. Brylluper. Majtræer, St. Hans-Baal og Stjerner. Skuespil og Musik. Skiveskydning. Søfren Søfrenssøn. Borgernes Stemning Strid mellem Anders Foss og Peder Thott 313.
XI. Bergens Handel i det femtende og sextende Aarhundrede indtil 1660. Erik Rosenkrans som Lehnsherre paa Bergenhus. Regjeringens uforandrede Handelspolitik. Odense Reces 1560. Fortsættelse af Striden med Kontoret. De ældste Opgaver over Omsætningen i Bergen. Nordlandshandelen. Handelen paa de fire Sølehn. Udliggere og Kræmmerlejer. Handelen paa Finmarken. Hungersnød i Finmarken. Stridigheder mellem Bergens Borgere og Befalingsmanden paa Vardøhus 1603 og 1652. Finmarkens Befolkning. Handel med Hollænderne. Nykommere og Skotser. Engelske og skotske Kjøbmænd. Bothwell og Montrose. Bergens Handel paa Spanien og Frankrige. Salt og Vin. Defensionsskibene. Bergen som Norges og Danmarks første Handelsstad. Den ældste Skatteligning for Bergen 1657. Mangel paa rede Penge. Det ostindiske og det russiske Kompagni. Toget til Throndhjem 1564. Kristian IV’s Besøg i Bergen 1599, 1604, 1622 og 1641. Herredagene. Pest. Toget til Throndhjem 1658. Bergens Lehnsherrer, Biskoper og Lagmænd indtil 1660 343.
XIII. Forandringer i Bergens Udseende idet syttende og attende Aarhundrede. Slaget paa Bergens Vaag 1665. Ildebranden 1660. Ildebranden 1675. Ildebranden 1686. Den store Brand 1702. Den nye Omregulering. Vicestatholder Gabel. Kommunikationslinjen. Nykirken. Nyalmenning. Muralmenningen. Smørsalmenningen. Torve-Almenningen. Frederiksberg og Fæstningsverkerne paa Nordnes. St Pauls Kirke. Toldboden. Torvet. Bryggegaardene. Dreggen. Øvregaden. Mariakirken. Martinskirkens Nedlæggelse. Christi Krybbe. Korskirken. Domkirken. Latinskolen. Hæggen. Bispegaarden. Friskolen. Seminarium Fridericianum. Realskolen. De Søfarendes Fattighus. Enkefattighuset. Sander Kaaes Stiftelse. Dankert Krohns Stiftelse. St. Jørgens Hospital. Markekirkegaarden. St. Mikaels Kirke. Stadsporten. Tugthuset. Arbejdsanstalten. Raadhuset. Forandringer af Bergenhus og Sverresborg. Andre
Side
Fæstningsverker. Sandviken og Skuteviken. Slaveriet. Ildebranden 1756. Toldboden og Toldbod-Almenningen. Nykirken. Ildebranden 1771. Ildebranden 1780. Ildebranden 1795. Den franske Eskadre. Ildebranden 1800. Nykirkens Gjenopførelse 366.
XIII. Kontorets sidste Dage og Bergens Handel i Tidsrummet 1660—1814. Indretningen af de hanseatiske Bergerfareres Kollegier. Kontorets Privilegier efter 1660. Vedtægter for Kontoret af 1572, 1634 og 1672. Spillenes Afskaffelse. Formular for en Husbondes Ed. Gaardsretten. Tydske Stuer 1717—1744. Bremens Bergerfarer-Kollegiums sidste Anstrengelser for at opretholde Kontoret. Salget af de to sidste tydske Stuer 1763 og 1764. Kjødmandsstuens Salg 1777. Anordning for Tydskebryggen af 1754. Nordlandsgjælden. Bergens Fiskehandel. Thrøndernes Forsøg paa at fortrænge Bergenserne fra Handelen paa Nordland. Tromsø, Bodø og Kristiansund. Bergensernes Handel paa Finmarken. Grønlandshandelen. Lotterier. Fiskeriet under Island. Handel med de øvrige norske Landsdele. Bergens Handel paa Danmark og Udlandet. Defensionskibene. Peter Mitzell og Frants Ross 1672. Bergens Handelsflaade. Haandverkere og industrielle Anlæg 393.
XIV. Bergens nyere Kommunalforfatning og Livet i Byen i Tidsrummet 1660—1814. Privilegier af 1662. Magistraten. De sexten Mand. Stadshauptmanden. Byens Budget. Stiftamtmanden. Politiet. Borgervæbningen. Brandvæsenet. Fattigvæsenet. Forandringer i Retsvæsenet. Brolægning. Bergens Grænser. Bergens Vaaben. Indbyggerantal. Forskjellen mellem Handelsstanden i Bergen og i de østlandske Byer. Holbergs Skildring af sin Tids Bergensere. Jørgen Tormøhlen. Opsigtvækkende Kassemangler. Skatterne i 1710—1721. Ludvig Holberg. Edvard Edvardssøn. Klaus Fasting den ældre. Holbergs Bergens Beskrivelse. Hillebrand Meyer. Kristian Magnus Olrik. Kristofer Frimann. Dorthe Engelbrechtsdatter. Klaus Fasting den yngre og „Provinsialbladene.“ Harmonien. Adressekontoret. Bergens første Aviser. Bergens Skoler. Baller. Klubber. Frimureriet. Det dramatiske Selskab. Selskabslivet. P. A. Heiberg. Johan Nordal Brun m. fl.’s Sange. Henrik Steffens. Erik Pontoppidan. Familielivets strenge Former 421.
XV. Kongebesøg, Strilekrigen og Krigsaarene 1807—1814. Kristian V’s Besøg i Bergen 1685. Frederik IV’s og Kristian VI’s Besøg 1704 og 1733. Strilekrigen 1765. Revolutionstiden. Den franske Eskadre i Bergen 1794—1795. Begivenhederne i 1801. Fredsbruddet i 1807. Krigens Proklamation i Bergen. Forsvarsforanstaltninger i Bergen. Uheldige Følger af Krigen. Den engelske Fregat „The Tartar“. Kaperierne. Biskop Brun. Festlige Sammenkomster.
Side
Forordningen af 5 Januar 1813. Bergens Deputerede til Decembermødet i Kristiania 1813. Stemningen i 1814. Fremragende Personligheder. „Manden af Ord.“ Valg af Deputerede til Ejdsvoldsforsamlingen. Strilekrigen i 1814. Foreningen med Sverige 447.
XVI. Kort Oversigt over Bergens Udvikling efter 1814. Velstandens Gjenoplivelse. Sildefisket. Fremragende Personligheder. Musæet. Urda. Bergens Beskrivelse af Sagen og Foss. Offentligt Bibliothek. Norske Theater. Kunstforeningen. Kongelige Personers Besøg. Ildebrande i 1822, 1830 og 1855. Den spedalske Plejestiftelse. Forskjellige Opløb. Koleraen 1848—1849. Folkemængden. Arbejderforeningen. Musæet. Fiskeriudstillingen i 1866. Bergens milde Stiftelser og Legater. Formuer i Bergen. Bergens Ind- og Udførsel. Bergens Handelsflaade. Mekaniske Verksted og Tørdokker. Afsluttende Bemærkninger 475.