Indeks:Daae - Christiern den Førstes norske Historie.djvu

Indhold.
Side.
I. Tilbageblik paa Christopher af Bayerns Regjering. Hans Død. Karl Knutsson vælges til Sveriges og Grev Christiern af Oldenburg til Danmarks Konge 1.
II. Forholdene i Norge. Et svensk og et dansk Parti. Biskop Jens Hartvig Krummedike. Aslak Bolt. Erik Sæmundssøn. Den throndhjemske Almue. Conføderationen paa Baahus. Christiern vælges i Oslo og hyldes i Marstrand 12.
III. Karl Knutssøns uheldige Forsøg mod Gotland. Hans norske Venners Virksomhed. Han kommer omsider selv ind i Landet, vælges paa Hamar og krones i Throndhjem, men maa med uforrettet Sag trække sig tilbage fra Oslo 33.
IV. Mødet i Halmstad. Kong Karl maa frasige sig Norge. Christiern krones i Throndhjem. Forening mellem Norge og Danmark i Bergen. Christierns Hjemreise og Junker Olafs Fødsel 47.
V. Undertrykkelse af det svenske Parti i Norge. Erik Sæmundssøns Skjebne. Kong Karls Venner flygte til Sverige. Oplændingerne hylde Christiern I 71.
VI. Aabent Brud mellem de to Konger. Erik af Pommern. Svensk Indfald i Skaane 1452. Grændsekrig i Norge, i Thrøndelagen, ved Baahus og paa Hedemarken, 1452—1458. Vaabenstilstand i Stockholm den 31te Mai 1453 77.
VII. Kong Christiern besøger Bergen i Efteraaret 1453, ledsaget af Dronning Dorothea. Hr. Olaf Nilssøn. Han afsættes som Lensmand i Bergen. Henrik Kalteisen, der var udnævnt til Erkebiskop af Paven, nedlægger sin Værdighed. Hans og Marcellus’s senere Skjebne. Kongen drager til Oslo. Hartvig Krummedike og Biskop Gunnar paa Hamar. Gunnar Holk Biskop i Oslo og Ivar Vikingssøn Kantsler. Kongen vender i Begyndelsen af 1454 tilbage til Danmark 91.
VIII. Forholdet mellem Kongerne fremdeles fiendtligt. Hanseaterne. Underhandlinger mellem Karl Knutssøn og Lybek. Christiern Møde med de vendiske Stæder i Flensborg. Hr. Olaf Nilssøn paa Elfsborg. Forlig mellem ham og Kongen. De vendiske Stæder faa sine norske Privilegier bekræftede 108.
IX. Optrinene i Bergen i de første Septemberdage 1455, deres Følger og Efterhistorie 117.
X. Krigsbegivenheder paa Rigsgrændsen, fornemmelig i Baahuslen, 1455—1456. Hr. Kolbjørn Gersts Nederlag. Hr. Thord Bondes Seire og Død 131.
XI. Karl Knutssøn mister Sveriges Krone. Christiern bliver Konge i alle tre Riger. Stort Rigsmøde i Skara af alle tre Rigers Raad. Det norske Raads nye Medlemmer. Junker Hans vælges til Thronfølgen. Hartvig Krummedikes Fald. Geistlige Anliggender. Forhandlinger med Rostokkerne 137.