Indeks:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu

Tittel Forelæsninger over den norske Retshistorie
Bind 1
Forfatter Frederik Brandt
Forlag Damm
Sted Kristiania
År 1880
Faksimiler djvu
Målform Bokmål/riksmål
Framgang Mangler OCR-tekst
Bindfortegnelse 2


Sider

Indhold.
Første Afsnit. Retskilderne.
§ 1. Indledning Side 1.
2. Lovenes Tilblivelse
3. Tidsrummet før Olaf den Hellige. Eidsivatingsloven. Enekongedømmet. Odelens Tilegnelse og Tilbagegivelse. Gulatings- og Frostatingslovene 6.
4. Olaf den Hellige og hans Efterfølgere 9.
5. Kjøbstadretten 14.
6. Borgerkrigene. Kamp mellem Kongedømmet og Kirken. Lagmænd og Sysselmænd 15.
7. Haakon Haakonssøns Regjering 22.
8. Oversigt over de bevarede Retskilder 25.
9. Magnus Lagabøters Lovgivning 30.
10. Erkebiskop Jons og Biskop Arnes Kristenretter 35.
Tillæg: De ældre islandske Love 38.
11. Retterbødernes Tid. Fra Magnus Lagabøter til Kalmarunionen 40.
12. Unionstiden 44.
13. Norge under dansk Styrelse. Reformationen. Herredags-Recesser. Søret, Gaardsret m. m. 48.
14. Kristian den fjerdes norske Lov og Kirkeordinans 52.
15. Kristian den fjerdes øvrige Lovgivning. Den lille og den store Reces 56.
16. Lovgivningen efter Kristian den fjerdes Død. Kristian den femtes danske og norske Lovbøger 61.
Andet Afsnit. De personretlige Forhold.
17. Trællenes Retsstilling Side 65.
18. Fortsættelse: Frigivelse. Frelsesøl. Tyrmsel 72.
19. Den personlige Ret 77.
20. Fortsættelse: Ættens Ret. Mandeboden 85.
21. Ægteskabet 92.
22. Fortsættelse: Ægteskabets Retsvirkninger 110.
23. Fortsættelse: Ægteskabets Opløsning 126.
§ 24. Forældre og Børn Side 129.
« 25. Værgemaal. Fattiges Forsørgelse 135.
« 26. Arveretten 143.
« 27. Fortsættelse: Ætledning. Testamenter og Gaver 152.
« 28. Odelsretten 163.
Tredje Afsnit. De formueretlige Forhold.
§ 29. Obligatorisk og tinglig Ret Side 181.
« 30. Fast Gods og Løsøre. Levende og dødt Gods. Penge 186.
« 31. Formerne for Retshandlers Stiftelse 189.
« 32. Ansvarligheden. Vilfarelse. Vanhjemmel 199.
« 33. Ejendomsretten og dens Begrænsninger. Sameje. Frugter 205.
« 34. Grundejendom. Naboforhold. Gjerder. Veje 210.
« 35. Jordfællesskabet 218.
« 36. Skovvæsen. Sagbrug. Bergværksdrift 227.
« 37. Kronens og Kirkens Gods. Almenninger. Ødegaarde. Privilegier. Servituter 236.
« 38. Jagt og Fiskeri 259.
« 39. Bemægtigelse: Hittegods, jordgravet Gods, Vrag. – Hævd 270.
« 40. Kjøb og Salg. Bytte. Gave. Fledføring 280.
« 41. Jordleje 285.
« 42. Bygselforholdets videre Udvikling. Livsfæste 296.
« 43. Husleje. Leje af Kreaturer. Fulgumaal. Depositum. Laan. Arbejdsleje. Fuldmagt 309.
« 44. Gjæld og Gjælds-Inddrivelse 320.
« 45. Borgen. Pant, Forsalemaal 327.