Indeks:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu

Tittel Det norske Folks Historie
Bind I-4-2
Forfatter P. A. Munch
Forlag Chr. Tønsbergs Forlag
Sted Christiania
År 1859
Faksimiler djvu
Målform Bokmål/riksmål
Framgang Mangler OCR-tekst
Bindfortegnelse I-1-1 I-1-2 I-2 I-3 I-4-1 I-4-2 II-1 II-2


Sider

blank blank blank blank blank blank tittel blank tittel blank i ii iii iv v vi vii viii ix x xi blank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 innhold innhold rettelse blank blank blank blank blank blank blank blank blank
Innhold

Syvende Afsnit. Det sejrende Kongedømme i jevnt tiltagende Vælde indtil Kongeættens Uddøen paa Sverdsiden og Foreningen med Sverige. (Fortsættelse).

65. Kong Erik Magnussøns Tronbestigelse og Kroning. Kirke- og Høvdinge-Møde i Bergen. 66. Kong Eriks Giftermaal og Tractat med Skotlands Konge. Dronning Margrete. 67. Fornyede Stridigheder mellem Erkebiskoppen og Høvdingerne. Erkebiskoppens Landflygtighed og Død. 68. Fortsættelse. Mag. Huguitio i Norge som pavelig Tiende-Collector. Jørund af Hamar bliver Erkebiskop. 69. Begivenheder paa Island. Den nye Lov vedtagen. Stridigheder mellem Geistligheden og de verdslige Herrer, fornemmelig om de forhen arvelige Kirker og deres Gods. 70. Kong Eriks Uvenskab med Danmark og Krig med de tydske Stæder. Fredsslutning med de sidste i Kalmar. Forhandlinger med England og Skotland. 71. Indre Forhold. Dronningens Myndighed og Alf Erlingssøns Indflydelse. Hertug Haakon overtager Hertugdømmets Bestyrelse. Forholdene ved Hoffet. 72. Forberedelser til en fornyet Feide med Danmark. Alf Erlingssøn bliver Jarl og sendes til England. Leding udbuden fra Island. Møde paa Gullbergseid. Den danske Kong Eriks Drab. 73. Indre Forhold i Landet. Dronningens Myndighed og hendes Død. Alf Jarls Fejde eller Opstand, Nederlag, Utlegd og Flugt. 74. De danske Kongemordere flygte til Norge og finde der Beskyttelse. Krigen udbryder mellem Norge og Danmark. 75. Forhandlinger med Skotland. Erkebiskop Jørund opripper Kirkestriden. Ravn Oddssøns og Biskop Arnes Tvist paa Island. Gaute af Tolgas Drab. 76. Kong Eriks første Krigstog til Danmark. 77. Forhandlinger med Erkebiskoppen. Den islandske Kirkesag paadømt. Erkebiskoppens Forlig med Kongen i Bergen. 78. Kongens andet Krigstog til Danmark. Hjelm og Hunehals befæstes. Alf Jarls Endeligt. 79. Forhandlinger med Skotland og England om Kongedatteren Jomfru Margretes Antagelse som Skotlands Dronning og hendes Giftermaal med den engelske Tronarving. Margretes Død og Eriks forgjeves Forsøg paa at arve hende. 80. Fortsatte Fiendtligheder med Danmark. Krigstoget i 1293, nye Forhandlinger med de tydske Stæder, det danske Tog til Halland og Elvesyssel i 1294, Erkebiskop Jens’s Fængsling, og Fyrsternes Sammenkomst i Kjøbenhavn. 81. De tydske Stæder faa udvidede Handelsfriheder. 82. Venskabelige Underhandlinger og Forbunds-Tractat med Frankrige. Mislykkede Forsøg paa at formæle Hertug Haakon med en fransk Fyrstinde. 83. Forhold og Tildragelser indenlands. Uroligheder i Hadafylke. Hertug Haakons Lovgivnings-Virksomhed. Anseede Mænd i Hertugdømmet. 84. Kong Eriks Lovgivnings- og Regjerings-Virksomhed. Bergens Tilvext. Oprettelse af Taverneshuse. Anseede Stormænd. Livet ved Kongens Hof. Opdagelsesrejser. 85. Begivenheder paa Island. Kirkestriden endt. 86. Erkebiskop Jørunds Stridigheder med sit Domcapitel og Underkastelse under Kronen som Jarl. 87. Stridigheder mellem Biskop Arne i Stavanger og hans Capitel, saavel som mellem de bergenske og osloske Chorsbrødre og Tiggermunkene. 88. Nye Underhandlinger med Danmark. Stilstanden fornyet ved Sammenkomst i Balgø. Hertug Haakon egter Euphemia af Arnstein. 89. Kong Erik Magnussøns Død. Hans Personlighed og Folkets Vilkaar under hans Regjering. 90. Hertug Haakon bliver Konge. Han hyldes og krones i Nidaros. Audun Hugleikssøn fængslet. 91. Den stavangerske Capitelsag paadømmes. Kong Haakons Tog til Danmark. Foreløbig Stilstand til Fænøkalv; aftalt Møde i Skjelfiskør. Treaarig Stilstand, sluttet i Halland. 92. Kongedatteren Ingebjørg Eriksdatter bortfestet til Jon Jarl paa Orknøerne. Den falske Margrete Eriksdatter. Hr. Audun Hugleikssøn bliver henrettet. 93. Heftig Gjæring paa Island. Kong Haakon hyldet, uden at han dog anseer sig bunden ved den ældre Overeenskomst. 94. Kong Haakons Bestræbelser for at hindre de udenlandske Handelsmænds Overgreb, saavel som for at oprette Orden og Rolighed indenlands. Indførelse af Pasvæsen. 95. Den stavangerske og den nidarosiske Capitelstrid ophøre. 96. Kongen faar Tronfølgen forandret til Bedste for sine Døttre. Forholdene i Sverige. Møde ved Solberge-Oos, Venskabsforbund mellem Kong Haakon og Sveakongen. Kongedatteren Ingebjørg bortfestet til den svenske Hertug Erik. 98. Uenighed mellem Kong Byrge i Sverige og hans Brødre.

Venskab mellem Kong Byrge og Danekongen. Hertugerne begive sig til Norge og finde venlig Modtagelse. Hertug Erik faar Kongehelle Slot. Fornyelse af Krigen med Danmark. Grev Jakob overdrager Nordre-Halland til Kong Haakon og denne igjen til Hertug Erik. Fredsmøde og Stilstands-Overeenskomst paa Søborg. Biskopsskifter og Provincialconcilium. 99. De svenske Hertuger fange Kong Byrge og sætte sig i Besiddelse af hans Rige. Danekongen ødelægger Hjelm og Kong Haakon gjør et Tog til Danmark uden dog at betragte Freden som brudt. Danekongens første Krigstog til Sverige for at befrie sin Svoger. 100. Hertugernes Krigsforberedelser. Kong Haakon beslutter sig til at erklære Stilstanden brudt. Forrædersk Forbund mellem Hertugerne og den danske Hertug Christopher. Hertug Valdemar hverver fremmede Soldater. Kong Haakon forstrækker Hertug Erik med Penge. Hertugernes Indbrud i Skaane og Fredsslutningen til Øyknaljung. Hertugernes underfundige Ferd mod Kong Byrge, dennes Løsladelse paa haarde Vilkaar og Flugt til Danmark. Kulde mellem Kong Haakon og Hertug Erik. 101. Kong Haakons Foranstaltninger til at svække det geistlige og verdslige Aristokrati og styrke den kongelige Myndighed. Oprettelsen af en kongelig Capell-Geistlighed. Afskaffelse af Jarle- og Lendermands-Verdigheden indenlands. Reduction af bortskjenkede Krongodser. 102. Underhandlinger mellem Norge og Danmark. Dansk Krigstog til Smaaland, og ny Stilstand til Berge. Kong Haakons Sammenkomst og aabenbare Brud med Hertug Erik. Foreløbig Freds- og Forbundstractat mellem Norge og Danmark. 103. Krig mellem Kong Haakon og Hertug Erik. Fredsslutning mellem Norge og Danmark i Kjøbenhavn. 104. Fortsat Fejde med Hertug Erik. Danekongens uheldige Tog til Sverige. Kong Haakons og Hertug Eriks Overeenskomst i Oslo. Fredscongres og almindelig Fredsslutning i Helsingborg. 105. Kong Haakon og Hertug Erik nærme sig atter hinanden. De svenske Hertuger egte de norske Kongedøtre. Endelig Fred i Helsingborg. 106. Kong Haakons mindre venskabelige Forhold til det engelske Hof efter Kong Edward den 1stes Død og gode Forstaaelse med Kong Robert (Bruce) i Skotland. Tractaten til Perth af 1266 fornyes og en særdeles Overeenskomst sluttes. 107. Yderligere Forhandlinger med de tydske Stæder. De tydske Vintersidderes Overmod i Bergen og Strid med Biskoppen. Forsøg paa at indskrænke Tydskernes Tiltag. 108. Kirkelige Begivenheder. Biskopsskifter. 109. Administrative Foranstaltninger og vigtigere Lovbestemmelser i Kong Haakons senere Regjeringstid. Hr. Bjarne Erlingssøns og andre anseede Stormænds Død. 110. Kong Haakons sidste Regjeringsaar. Kongesønnen Magnus’s Fødsel. De svenske Hertugers Drab. Krig med Sverige. Kong Haakons Død. 111. Tilbageblik paa det hele Tidsrum efter Tronkrigenes Ophør. Indgribende Forandringen Folkets Dannelsestrin. Literatur. Sprogforhold Side 1–671